N

 

NON

NARICAE

nasu                                              |

NATIONE + NASCERE

NASITARE

nasÓ                                              |

NATTA

nata -ELLU -Úlu

NEQUU

NIHILITU

NEB(U)LA

NEB(U)LACEU

NIGRITIE

NIGRU

      "                                              |

NEPTIA

NITIDARE

NITIDITIE

NITIDU

NIVARE

NEPOS

NEC

NIDU

-OLA > -÷ra

NEC ENTE

NE IPSI UNU

MITIU

LIGITA

NUBILU > NIBULU

UVULA

NORA

NOCTUA > NOCTULA

NOCTE

NON MAGIS

NOSTRU

NOCTE

nŘÓ                                               |

NON

n÷u                                               |

NOVELLU

NOVENI

NON MAGIS

verbo composto                             |

NUTRICARE

nostru                                            |

nudu                                              |

NOCE

222/6

94

314

316

287

287

107

270

92

92

74

74

22, 152, 246

100

109, 274

84, 159/1

58, 88, 286

22, 60, 84, 152

80, 239

78, 314

67, 151, 152, 159/1

224

45, 314

146, 160/4, 271

180/4

43, 111, 133, 180/4

84, 107

115

143

116

25, 152, 316

25, 98, 268

98

109, 221

84

6, 25, 98

44, 315

222/1

44

78

55

109, 221

320

82, 293

44

34, 137

31, 94

na    

narixe   

nasÓ       

nasci¨n  

nastŘssÓ

nasŘssÓ  

nata          

natelu     

necu        

necheřýu

nÚgia       

negiassu

negrixe   

negru      

negr¨n   

nessa      

netezÓ     

netixe     

netu        

nevÓ       

nevu      

ni            

niÓ         

nins÷řa

ninte     

nisciŘn

nissu     

nita         

nývuřa   

nivuřeta

n÷ira       

n÷itura   

n÷iturÓ   

noma      

nosciu    

n÷te        

n÷u           

nu             

nŘÓ          

nuÚlu     

nuÚna   

numÓ    

nŘmeri (da i)

nurigÓ        

nustrÓ       

nŘu            

nuxe          

 

M

 

MALE

MARE

MACCARE

MAC(U)LA

massiccio                                      |

makramÓ   (turco)                          |

MAKELLA  magalh  (provenzale)

MAGICU -ULA 

magalda  (italiano antico: meretrice)

MALLEOLU

maglio -˛cu -˛ca               |

onomatopea rurale                        |

magnu -INU

mago (longobardo: stomaco)           |

MACULARE

 

MAGIS                                           |

MATRE   -ASTRA/U

MATRE  TR > yr

MATRE grande

MATRE  -INA

MAGIS-

mistralado (provenzale)                  |

MAGISTRU (romanzo)

MACER(I)E  (quinta declinazione)

MECELLARIU

MACHINARE > mÓcinare (toscano)

MAMMA

      "        maman (francese)          |

MANU

MANUATE - MANUATA

MANUATORIA

MANCU

mendiant (francese)                      |

MANDILI (greco)

MANICA  manche (francese)

MANICU

-iere (francese antico)                  |

-ENTE > -Únte

-TORIA > -v¨ira

MANTICA > MANTICE

MALE- > mar-

   "              "                                  |

sostantivo composto                     |

MALGA (prelatino)

-age (francese)                              |

MARITU

MARMORE

marauder > maraude (francese)    |

malaut (provenzale antico)            |

sostantivo composto                      |

marrjan (francese antico)              |

marzu -Úncu                                   |

MARCI(D)U

-LU

MASKA

     "                                                 |

MASCARARE  > maskara  arcaico

mascciu -˛tu                                    |

MASC(U)LU

MASKA > masca

massa -AME > -Óme

MASTICARE

-UCEU > -Řssu

MARTISDIE

-IDI-ARE > -ez-Ó

-IA > -ýa

matu -URNU

MATONE

mauru                                            |

MATURU

MULTONE

makahazin (arabo)                       |

mazu -Úncu

MAJU

ME

MEU

sostantivo composto                    |

MEU

MEDICU

METIPSIMU > medesme

MINARE

-ONE > -¨n

-ULA

MINUTU

-ELLU > -Úlu

MER(U)LU

MISC(U)LARE

mismin (arabo)                              |

miskin (arabo)                               |

MESSIONARE

MESSORIA

aggettivo e sostantivo                  |

mezu -ANU > -Ón

mezu -IA > -ýa

MEU JURAMENTU

MIHI

MICA

MICCA > miche (francese antico)

MILIARIU

onomatopea                                 |

MYRIOS

HEMINA (greco)

MILZI

MIRARE

MOLI (greco bizantino)

MORIRE

MOLLE

mora                                             |

MORSU > MORSEU

motta (germanico)                        |

MAURU

MULU

MUTARE

       "                                             |

mŘÓ                                              |

MUCCARE

MULIERE

MUT(U)LU

molu -Ócu                                       |

MOLA

MONETA

MONACHA - MONACA

          "                                           |

MUGULARE

-ATU > -Ó

MUNGERE

MULA

MURALIA

MURA(T)ORE

-ENTE > -Únte

-URA > -Řra

MOLINU

MURRU

      "                                               |

      "                                               |

sostantivo composto                      |

        "               "                             |

MULTA

mortaise  (francese)                       |

MURTULA

MUSU

-INU > -ýn

-ACEU > -Óssu

musamma (arabo)                          |

-INU > -ýn

MUSTEU

MUSTACEU

deverbale                                      |

MUTU + MUTTIRE  muet (francese)

MUSICA

MUGILE

51, 63, 217

51

107

268

95

107

115, 234

268

265

119, 271

235

322

273

99

90

221

110/n.             (11)

41, 82, 280

15, 82

159/4

41, 82, 273

170

141                   (39)

8, 102

153, 160/4

15, 247

8, 41, 94

107

107, 154

52, 153

14, 81, 256

31, 262

221

140

119, 256

38, 90, 137, 238

48, 238

19

259

262

48, 94, 152

308

308

308, 318/4

118, 250

241

8, 122

49, 52, 144, 152

107, 140       (34-37)

17

318

120

275

107, 239, 314

52, 268

107                (23)

107/n., 256

52, 107/n.

283

96, 128, 268

107/n.

249

8, 90, 293

233

120, 132, 151

289

250

263

37

42

8, 37, 81, 122

117, 159/4

110/n., 143       (11)

275

106

186/1, 188

172

318/2

171

19, 86

175

315

274

268

56

270

115, 120, 318/1

128, 315

107

110/n.              (11)

133

31, 262

318/2

272

250

106

184

55, 222/2

89

179

322/2

176

43

144

107, 207

25

6, 193

115, 168

6

133

80

17, 122

34, 52, 153

107

81

157

107

51, 151, 154/5

30, 83, 268

235

139

21, 81

26, 47

26

322/1

256

112

34, 56, 159/4

46

146, 261

204, 259

253

44, 52, 113

120

120

120                    (40)

318/2

141, 318/2

30, 117

140               (34-37)

268

34

273

232

107

273

84, 107

95

315

81, 316

126

102, 318/2

maĺ    |

mÓ       |

machetu      |

macia           |

macissu     |

macramŔ   |

magÓgliu    |

magýcura    

MagÓuda     |

magli÷        

Maglioca    |

magnÓn      |

magnýn      |

magun       |

magurÓ      |

mai               |

maim¨n (gatu)

mairastra      |

maire       |

mairegrande

mairina        

maiscý-        

maistralÓda

maýstru        

maixÚ         

maixelÓ/Óira

maixinÓ        

mama         

mamÓ        

man            

manÓ       

manav¨ira

mancu      

mandiÓn  

mandrýgliu

mÓnega      

mÓnegu     

manÚira   

manente  

mangiav¨ira

mÓntixu        

maralevau   

marandau    

marfabÚn      

margarýa       

mariÓgiu     

mariu            

marmaru   

maroda    

mar˛utu 

marparÓ (Ô)

marrýu      

marsencu

marsu        

mÓrturu    

masca         

mascÓ         

mÓscaru/a

mascciotu  

mÓscciu      

mascheta   

massame    

mastegÓ       

mastrŘssu  

matesdý         

matezÓ           

maturnarýa

maturnu      

maun         

maurýn      

maŘru        

mautun 

mazaghýn  

mazencu    

mazu 

me      

meĺ     

megiudý

mei      

mÚigu   

mÚiximu

mena    

ment¨n  

mÚnura  

menŘu/a

merelu 

merlu     

mescciÓ  

mescemýn

meschýn

mesciunÓ

mess¨ira

mezalŘna

mezÓn      

mezarýa      

mezŘramentu

mi      

mia      

mica     

miglia   

mignýn  

milanta

mina   

minsa

mirÓ  

m÷      

m÷ire  

molu/a

m÷ra      

morsciu

motu    

m˛uru

       

mŘÓ      

mŘa      

mŘande

muchetu

mugliÚ     

mŘgliu    

mulaca     

muleta     

munÚa       

m¨nega    

M¨negu    

mungugnÓ

muntÓ   

munze  

mŘřa     

mŘrÓglia

mŘrav¨   

murdente

murdiŘra

muřýn       

murrÓgliu  

murrigli¨n

murru      

murrudŘru     

murru punciŘu

mŘrta    

murtÓixa

m¨rtura

mŘsÓ     

muscardýn

muscassu

musciame

muscýn      

m¨sciu, muscýn

mustassu

mustrÓ   

mŘtu       

mŘxica   

m¨zaru  

 

GALION /GALA (greco)  COAGULU

KAMPÚ: gamba > cambo (provenzale)

gandur (arabo) -ier              |

GANGAMON  (latino medievale)

KARYOPHYLLON

garba (germanico)                             |

garba + -iere                                      |

GALBINU: giallo

GABALONE > gavaroun (provenzale)

gibbeuse (francese)                            |

GALBINU jaune (prov. franc. antico)

jalne (francese arcaico)                     |

blad: prodotto agric. > biada arcaico |

GOBBU

KRATAEGU (greco) gratte-cul  (franc.)

CRYPTA (greco)

GOS- (gallico) GEUSIE: gola

316

141

248

89

230 bis

248

248

118

141

140

141

118

74

24

91

91

133

gÓgliu   

gambarota (fa a)

gandiŔ    

ganghi    

gan÷faru   

garba      

garbÚira     

garbýn     

gavar¨n   

giab÷sa     

gianelu    

giÓunu     

giava       

g÷bu      

gratacŘ     

grita       

gusciÓ    

 

GERRE

GYRARE > zirÓ (genovese)

AGINA (romanzo)

AGINA>giogo

102

265, 266

102

102

zerru  

ziÓrdua  

zina     

zinÓ     

 

VASTERIA -AIRA>Úira

IBI>ivi>ve    VOS>ve

VENERIS DIE

ALBINTIMILIUM > VINTIMILIA

VI(V)ANDA > viande (francese)

                                                        |

vurÓ -ATA/U>-Ó/-Óu

248

186/4

43

160/2

140

     |

256

vastÚira    

ve    

venardý  

Ventemiglia 

vianda   

vir¨n (au) 

vuraigÓ    

 

ULVOS  (gallico)  + VULVA
316

Řrba     

 

TALE  antico plurale

yataghan (turco)                      |

CAPPARE  -anu

teri -ATA (francone)

TRIGLE (greco) TRIGLA ( greco tardo)

TREMACULU

TRA(G)INARE  -IGINE

TRI(D)ENTE

trousseau (francese antico) -OLU

TAURA: TORIGA turgo (provenzale)

321

110

230 bis

256

104

230 bis

240

152/1

140

316

tai-tai   

tagÓn     

tÓpanu    

teirÓ     

treglia     

trÚmaru      

trenige     

trenta      

tress÷     

tŘrga     

 

SANIE: palude

salabre (provenzale)

sergent: morsa (francese)

EXARPAZO > sarpare (italiano antico)

                                                         |

SARDONE - sarzý

                                                         |

CARMARE > ca(r)mare -otto

SCANDACULU > escandalh (provenz.)

SCORPAENA > SCALPELLU

                                                          |

SKALMOS   skirmjan (longobardo)

EXQUINTARE - esquinto (provenzale)

EXAQUARE   -AME -UME

EXARI(D)U

FLAMMA + CALORE   - EXAL(I)MARE

skot (francone)                              |

SCHIDIA + scruxÓ

CUTINA > EXCUTINEARE

escolar (dialettale iberico)

SCORPIU -OLA

CURRULU: trottola  + -UCEA -ULA

EXCURSATU > EXCURSU

EXCUTURE > EXCUSSU -etu

SAPA: linfa (romanzo)

SELINU

EXFUNDARE  -ULARE

waron  -IONE

SCABELLU + gavetta: aspo  -ULA

onomatopea: pianta che crepita    |

sgrissaru -ULA

SMARIS - SMERIS (greco)  -IDOS

EXMORSIARE - MORSU

smussegÓ  MUTIU

PULLARIU - ESPULLARIARE SE

STAMIS  -IONIS

TIRARE (latino medievale)

STRAME(N)  -iere

trasordinare  |dotto o scorretto|      |

STURNU > STURNELLU (latino tardo)

STUPULA  -ONE

       "                                                |

EXTURDIRE   TURDU     |rurale|

SOCA - suga - soue (francese) -astru

    "      (arcaico)                               |

SEMISSE: mezzo asse (moneta)

SURGERE + -ELLA -INA

SULFURE

114

141            (39)

43

127

43

85

80

305/1

269/1

316

138

316

141            (39)

249

127

316

80

316

295

141 bis

68

233

130

282

80

230 bis

268

101

265, 266

322/2

322/2        (26)

316

315

84/1

247

247

287

248

306

316

70

84

274

90

90

124

270

230 bis

sagna    

salÓbru    

sargente    

sarpÓ     

sarpente      

sarz¨n     

sburrÓ      

scamutÓ      

scandÓgliu     

scaupelin      

sccÚnega      

schermu      

schint¨n     

sciaigŘmi     

sciÓiru    

sciÓrma      

scotu      

scrÚgia      

scuegnu     

scularu       

scurgi÷ra       

scurlŘssura     

scursÓu       

scussetu     

sebencu      

sÚlaru        

sfundurÓu    

sgari¨n     

sgavÓudura     

sgrýssaru     

sgrýssura      

smerigliu     

sm˛rscia       

sm¨ssighe     

spulairÓse      

stamenÓira     

stirassÓ      

stramÚira      

strasurdinÓriu    

strŘnelu    

stugi¨n      

stupa      

sturd¨n    

suastru     

suga      

sumessu     

surgelina   

s¨rfanu     

 

RAPIDIA

rank (francone e longobardo)

rapa -UCULU

RAS(I)TARE

a forma di foglia                        |

ga-redan (gotico) ARREDARE

bouter (francese antico)

dissimilazione eufonica             |

link (francone e longobardo)

STUP(U)LA

RIXARI - EREIKO (greco)

RU(T)AB(U)LU

RUBIA

RIMARE

ROSMARINU - ROMANU

RUNCEARE

RUNCILIU

58

299

269

293

273

86

29

116

311

70

127

74

73

45

316

95

95

rabÚgia     

rancÓ     

rapŘglia       

rasteghelu     

raza fugliarina     

reÓ       

rebutu       

recŘlÓ     

relenchý     

restugiÓ      

rissÓ     

ruagiu      

rŘgia     

rŘmÓ     

rumanýn      

runsÓ      

runs¨n     

 

pachan (spagnolo dialettale)      |

PAGRU

paloun (provenzale)                    |

.

POMPHILOS > POMPILU -anu

PANTICE > pancho (spagnolo)

PARE(T)ANEA  PARETE (latino tardo)

PARE(T)ANEATA

LUCERE  LUCEARE (italiano antico)

dissimulazione eufonica           |

paita (longobardo) -ELLU -ier

PEDICA: ceppo

PINNA -ola

PERNA -ACULU > PERNAC(U)LA

                                                    

seme di pino                             |

POLOS > POLIDON (italiano antico)

PISCE SALATU > pissalÓ (nizzardo)

PISTELLU: stantuffo

anteposto affettivo

PORTULACA > PORCILLACA + ACA

polpaccio  -Řssu             |

POTTA  poutarru (provenzale) -assa

POTTA  pouttassoun (provenzale)

141 bis

230 bis

141

.

52, 230 bis

141 bis

81

81

286

116

270

321

270

269

290

102

316

141

270

227

241

233

141

141

paciÓn   

pagaru   

pal¨n      

pampanu   e

                 pampanotu

pÓnciu    

paragna  

paragnÓ   

parpalŘssa    

particulÓ    

patareli     

pÚigu-pÚigu    

penola      

pernÓcia      

perulina de roca    

pignurýn      

pireza       

pisciadela     

pistÚ      

pover'omu     

puršelana     

purpŘssu      

putarrassa     

putass¨n       

 

OBSECARE  -  SECARE
89

osca      

 

NASIARE

INDE - IBI - NOS

NITIDIARE

LIGITA > (LIMU = n)

134

186/3, 4

58

115

nÓixu 

ne        

nestegiÓ  

nita     

 

magu: contenitore (longobardo)        |

MAN(U)ARIU  -otu diminutivo

MALIFATIU + MALE FACTU

MERGERE

MARMORE -¨ru

MARTARIU - MARTULU

MATTEARE - MATTEA

LAMELLA  -ette

MONACHOS > mounge (provenzale)

        "                    "               "           |

mousse (francese) moza (spagnolo)  |

MUGILE

99

283

316

43

230 bis

247

84

140

141

141

141/bis

230 bis

magu   

manarotu   

marfÓitu    

marg¨n    

marmaru     

martÓ       

massÓ      

meleta       

m¨ngiu grixu   

m¨ngiu russu   

mussa      

mŘzaru    

 

LABRIDIARE (fossile rurale)

LABRU: bacino 

AMBOSTA (gallico)

LAPPACEU: lappola

                                                          |

latta (francone)                                 |

lecho (provenzale)                             |

LENTICULA -eglia

LEVARE -ONE

LEUKOS (greco)

locher (francese  antico)                  |

LIPPU: cisposo

lucciare (italiano antico)                  |

LYCHNIS > lecho (provenzale)

LUCERE > LUCEARE (latino arcaico)

72

72

244

232

140

80

141

22

274

7

140

22

286             (25)

316

286

labregiÓ   

labrÚgiu   

lambusta  

lapassu    

lardu    

lata    

lŔcia  

lentýglia 

levant¨n  

locu

lucina (gamba)  

lŘpa   

lŘsseta      

lŘxerna   

lŘzeta        

 

BISLUCARE

PALPARE: impastare con le mani

NASIARE

CARMEN > charmer (francese)

ciurmare: incantare                        |

GOS- (gallico) GEUSIAE: gola

43

118

134

305/1

305/1

133

imbarlŘgÓ   

imparpu    

inaixÓ     

ingiarmÓ   

ingiarmÓse   

ingusciÓse   

 

FETU -ONE  fedoun (provenzale)

PHYKIS/-YDOS

FILA-C-ALLU

FRAGME(N) -ICU

FRUGE: prodotto + FRUCTU + -ier 

fumaiolo                                         |

FULGURE

141

230 bis

269

238

316

267

230 bis

fed¨n    

fýgaru    

firagalu   

frÓmegu  

frŘtÚ      

fŘmý       

f¨rgaru    

 

DACTYLU

CALIDU  DISCALI(D)A(T)U

ligouban (nizzardo) - dŘgu        |

230 bis

304

316

dÓtaru 

descarivau 

dugubÓn       

 

cachucho (spagnolo)                         |

QUALE QUE

      "           "                                     |

CALLIGO (latino medievale)

CAMPARIUS

campŕche (francese)                        |

KAMO (ligure alpino)

CANNA RIGIDA - rege (provenzale)

CAPPELLU

-Ória                         |

CIRCULU

KAUMA -TORIU (greco)

CALYMMA (greco)

CALYMMA + CHALAO (greco)

CASALE

CAL(I)DO -ANU

CABALLA

CAESARE   (re)

clabauder (franc.) clabauda (proven.)

CLOPPU - clopin (francese antico)

ciÓp (onomatopea) + PESCARE

chapotear (spagnolo)                        |

PLACITU + PEDITI

KARIBARIA - charivari (francese)

PLAUTA + harpan (germanico)

PLAUTA -ATA

KLAKK -PLACITU

                                                         |

chucho: gufo (spagnolo)                   |

    "           "                                      |

CLO(D)U: zoppo

CLUSEA

COPHINU

coluru

koryne

CRUCE - crousiho (provenzale)

                                                        |

COO(P)ERIRE -ICEU

-ICIU/A

CONDIC(U)LARE > cundigliÓ

corail (francese) CORE -ONE

CULMULU -UCEU

CURSU -alu/a

CURSU (latino tardo)

KORONE: curvo (greco)

141 bis

118

118

115

247

140

230

318/2

272

250

43

262

316

316

267

272

141 bis

93

265

316

316

316

316

140/n          (16)

316

316

316

140

141 bis

141 bis

96

230

230 bis

24, 230 bis

143

141

130 bis

233

232

294

140

233

270

130

44

caciŘciu  

cÓiche   

caic¨n   

caligu  

campÓ   

campŘciu   

cam¨ne  

canareza     

capelana      

capunarýa    

šarcelu     

carma¨     

car˛ma      

carŘmÓ     

casÓ      

caudÓn     

cavala      

šÚsara      

CiabÓuda    

cianciapýn (andÓ in)

ciapescÓ    

ciapescu   

ciapetÓ    

ciaravŘgliu    

ciarpa     

ciarpÓ     

ciatar¨n   

cica (pigliasene ina)

ciŘciu giancu   

ciŘciu negru  

ciuýna (gamba)  

ciŘxe    

c÷fanu  

c˛laru   

c÷naru  

crusýglia (in)   

cug÷maru   

cuirissi     

culassu     

cundigli¨n    

curagli¨n     

curmurŘssu    

cursala (anghila)   

cursu     

curune     

 

bancau/bancal (provenzale) BRANCA

-Ória                                                  |

pseudosuffisso -anu                        |

VERTIBELLU

bes- sacu                     |

BASTU -ARIU -INU

BASTU -INA

PASTINACULA - bastun

BATTUERE

BABA -ecu -OLA

avenÓrdu: pandolce di avena

BESTIA > BESTANEU + STAGNU

BIFURCU

oublado (provenzale - mentonasco) |

BISTIA > BIST(U)LU

manta: :mantello + spago (spagnolo)

BRAS(I)CA (latino tardo) -ICULA

denominale -ata

BRENNO  -OSA

prid(e)  -ONE

BRUCU: erica  -ONE  -IONE

BROMA: cibo

brŘtun + -arýa                  |

budel (provenzale antico) -ICU

bukon (francone)  -ATA

BOCA  RUBELLA

BULLA > BULLACE

BOLOS

VOLVERE > VOLVONATICA

PORTUL(ACA)  -atica

buttan (francone) > bottan        |

bouter (francese antico)       

141

250

230 bis

57

300

273

273

316

270

235

266

316

80

74

268

141 bis

269/3

256

279

66

274

30

250

141

256

318/2

94

112

57

241

29

29

bancardu   

Barbarýa     

bÓrcaru     

bartavelu   

bassaca     

bastairýn   

bastina    

bastunÓglia   

batinela     

bavÚcura   

benardu     

bestagnu   

be¨rcu   

biÓia    

býciu     

bramante    

braschýglia   

brassÓu     

brenusa     

brýl¨n      

brŘgugn¨n   

brŘma      

brŘtunarýa     

bŘdegu      

bŘgÓ      

bugaruvela     

bulÓixu         

bulentin     

burbunÓiga    

burtulÓiga    

bŘtÓ        

butezÓ      

 

Ó verse (francese)                            |

AQUA  augua  (spagnolo dia.)

AD VARARE 

AD VARARE  -TORIU

CRODIU (gallico) croi (provenzale)

AMARICARE

MATTEARE MATTEA

ARBO(RE)  -ossu (romanzo)

ARSU - ARSARE - ARSAC(U)LARE

HABILE - HABILIU

AD STABULAT - STABULARE

atacÓ - atacu a 

57

15/6

316

316

316

90

84

233

294

299

299

163

abersu    

aiga        

agarÓ      

agarav¨   

agruÓu    

amaregÓ 

amassa¨  

arb˛ssaru 

arsagliÓ  

asbýgliu   

astagiÓu  

atacu     

 

Z

 

JAM

JAJUNU

samin (arabo)                              |

GENUA

JENUARIU

GENERU

GENUE(N)SE

GENUC(U)LU

GINGIVA

GELARE

GHERBA + HERBA

zebib (arabo)                                |

-ELLU > -Úla

ECHINU (greco) > EGINU

AGINA

-ARIA > -Úira

Zink (tedesco)                              |

forma dotta                                  |

GYRARE

GYRARE + HIRUNDULA

ZIZULA

JOVIA

JOCU         |

JUSU

JOCU> z÷gu

JOCA(T)ORE

z÷gu                       |

JUNIU

JUNCU

JUNCTARE

JUNGERE

onomatope                                   |

JURARE

JUVENE

106, 219

106

110/n.               (11)

102

106, 247

52, 53, 102, 137, 152

126, 138

97, 102, 154/2, 269

78, 102, 137

102, 314

102                 (13)

144

270

94

41, 102

248

89

137

102

316

268

24, 79, 106

106

106, 125, 218

44, 58

146, 261

44

106

106

98

112, 137

322/2

106

29, 51, 106, 168

za      

zaz¨n  

zemýn  

Zena   

zenÓ    

zene   

zenese/i  

zen¨gliu  

zenzýa    

zerÓ    

zerbu   

zezibu  

zigurela    

zin     

zina   

zinÚira   

zingu   

zinzagna   

zirÓ     

zirundÓ    

zýzura     

z÷gia    

z÷gu  

zŘ    

zŘgÓ  

zŘgav¨  

zŘghetu   

zŘgnu      

zuncu     

zuntÓ     

zunze     

zunzunÓ   

zŘrÓ      

z¨venu/a   

 

V

 

VARIOLE

CORROSU  > CROSU

valentiza (provenzale antico)       |

VALLONE

VAPORE + lampo

MALVA

sostantivo composto

VIDERE

VET(U)LU

VENIO - VENIRE

VITRU

VECINU

VENERIS DIE

VINCU

VINDEMIA

-OSE > -euse (francese)

VINTIMILIO > VINTIMILIA

BINTIMILIENSE

-OLU > -÷

-ONE > -¨n

VELUM > VELA

VERACE

VENINU > velin (francese antico)

VERME

sostantivo composto                    |

VERUB(U)LU

VIRTUTE

EPISCOPU

VITIOSA

-MENTU > -mÚntu

VI(T)E

VID¨U

VINI

-ITTA > -Úta

VI(GI)NTI

VICTA

VISITA

VOCITI >  VOTO

VOLARE

VOL(VI)TA

APRICARE > APRICALE

VULPE

VOLERE

vostra scignuria                            |

VOCE

6, 41

121

152, 246

53

316

143

318/1

194/205, 209

83, 268

192, 193, 194/205

23, 82, 137

43, 94, 113

43, 144

78, 270

108

279                 (27)

160/2

277

271

274

116, 160/2

15, 237

111, 140         (34-37)

152

318/1

74, 316

51, 153, 254

67

84

258

33

22

52, 113

282

22, 110, 176

81

60

6, 25, 44

52, 315

117

41

118

194/205, 209

145, 184, 211      (20)

31, 94

vair÷re 

Valecr÷sa 

valentixe  

val¨n     

vampara  

varma    

varmar÷sa  

vÚ   

vÚciu  

vegný   

vÚiru  

veixýn 

venardý  

vencu    

vendegna   

vend÷sa  

Ventemýglia   

ventemigliusu/a 

ventix÷  

vent¨n   

veřa     

verÓixu  

verýn     

vermu  

vermucÓn   

verr¨giu      

vertŘ     

vescu   

vesciusa    

vestimentu    

via      

výdŘu/a    

vin      

výneta    

vinti     

vita     

vixita   

v÷iu    

řu    

v˛uta  

VrigÓ   

vurpe   

vurrÚ    

vusciÓ  

vuxe     

 

U

 

OPACU

OCCASIONE

oca                                               |

U(V)A

-ITTA > -Úta

OC(U)LA(T)A

UTRE

-ILL-ARE > -elÓ

OLLA

UMBILICEU > umbrissu

HUMIDU + HUMILE

UNO > UNU

UNCTICEU

UNDE

INDE

UNG(U)LA

untu -UME > -Řme

HONORE

UNGERE

UND(E)CI > Řndse > Řndze

aurado (provenzale)                     |

AURINIANA

ULTIMU

-OLU > -÷

HORDEOLU

USARE

HOSPITALE

316

134, 242

42, 273

78, 146

282

14, 153, 230

31, 82

288

115

270

52, 316

166, 176

141, 233          (39)

218

218

103

249

44

112, 192

94, 176

141                   (39)

272

30, 117

44, 271

44, 88, 271

126

51, 153, 267

Řbagu    

ucaix¨n 

uchýn       

Řga         

Řgheta  

ŘgliÓ       

¨riu      

ulÓ        

ula      

umbrissalu  

Řmeru     

Řn/a       

uncissu   

unde      

undesesece  

¨ngia      

untŘme 

un¨    

unze   

Řnze   

urada 

Urignana   

Řrtimu     

urtix÷    

urz÷      

ŘsÓ        

uspeÓ     

 

T

 

taikka (gotico)                                |

taquiner (francese)                        |

TACET

                |

tanbur (arabo) + CAMPANA

tambÓna                                        |

tappa (gotico)                                |

tant pis (francese)                          |

verbo e sostantivo                        |

CAPPARE

-ULLU > -¨lu

TABELLA + TEREBELLU

TARDIVU                                         |

TARDU

TAXU

TANGERE * GUSTARE

TABULATICU

toura                                              |

TAFANU

abbreviazione di tegný                   |

TE

TAEDA

TEPIDU

THEKA (greco)

TENERE > TENEO

-UTA > -Řa

TECTU

teme                                               |

TEMPORIVO

TINGERE

TELA

TEXERE

testa                                               |

verbo composto                              |

TESTA + -ARIU + -ONE

sostantivo composto                      |

-ACEA > -Óssa

testa  -Ŕira                                      |

TESTU

TONSOIRE

TITTA

     "     -INU > ýn

TIBI

TEGONON (greco) > TEGANU

TINEOLA

verbo e sostantivo                          |

TISI

toh (longobardo) - tuck (tedesco)       |

TABULA > tole (francese)

TOPIA (greco)

TOXICU

TEUTHOS

TOI

TABULA > TAULA

       "                                                |

TRAHERE

-IC-ARE > -eg-Ó

TRADUCE + TALEA

TRANQUILLU

trapa (provenzale ) -ELLA > -Úla

    "                                                   |

TRACTIARE

travailler (francese antico)              |

TRIPLU

TRIGLA

TRES

TREMACULU + TREMULU

train (francese)                                |

TRIDENTE                 |

trippon (germanico)                          |

TRED(E)CI

TRITARE

TRICARE

TROG(U)LU

TONARE >+ TRONITU

TONARE + TONITRU > TRONITU

TR(IB)UNA

TONARE >+ TRONITU

TONARE

TRECENTO

t˛u                                                   |

TIBI

TU(D)I(CU)LARE

TUMBARE > tombarel (provenz. ant.)

attinenza                                        |

toupet (francese)                             |

top (francone) > topý (provenzale)   |

MER(U)LU + TURDU

TORNARE

-ARIA > -Óira

TORQUERE > TORTARIOLU

onomatope                                      |

TOTU + CUNCTU

onomatope                                      |

tuagi÷ (genovese)                            |

TOFU

89, 222/2

140               (34-37)

15, 192

140               (34-37)

316

316

66

140               (34-37)

318/3

53, 66

270

316

78, 284

235

127

316

241

42

76

145

186/1

55

67

80, 90

114, 192, 193, 194/205

255

98

260

78, 284

112

51, 116, 137

127

256

320

130

318/2

232

248

80

31, 262, 316

80

273

185/1

55

6

318/3

249

89

116, 140        (34-37)

24, 68

24, 44

52

171

17, 72, 116

17

193, 194/205, 209

293, 315

316

22, 168

66, 270

66

84, 286

80

70, 178

22, 104, 318/2

135, 176

316

140               (34-37)

86, 154/1

66

94, 176

81

80

6, 104, 268

26, 154/6, 316

80

72

44, 316

30, 98

176

172

184

86

270, 322/1

322/2

140, 153       (34-37)

66

115, 316

219

247

24, 41

322/2

30, 316

322/2

138

76

taca    

tachignÓ   

tÓixe    

tal˛cia 

tambana   

tambanÓ   

tampa      

tampý      

tapacŘ    

tÓpanu    

tapulu     

tarabela 

tardiu    

tarlŘcu  

tÓsciu    

tastÓ      

TaulÓigu  

taurýn     

tavÓn    

te'        

te     

tea   

tÚbeu  

tega  

tegný 

tegnŘa   

tÚitu    

temansa  

tempurýu  

tenze    

tÚřa     

tesce   

testÓ    

testa (avÚ)  

testair¨n    

testa negra  

testassa    

testÚira     

testu     

tes¨ire    

teta      

tetýn     

ti     

tian   

tign÷řa   

tirabusci¨n  

týxicu    

tocu       

tola    

t˛pia     

t÷scegu    

t˛tanu     

tou      

t˛ura  

t˛uru   

tra   

trafegÓ    

trÓglia    

tranchile     

trapela     

trapýn    

trassÓ    

travagliÓ     

trÚgiu      

trÚglia     

trei       

trÚmaru     

tren    

trenta  

trepÓ 

treze 

triÓ    

trigÓ    

tr÷gliu   

tron    

trugnu 

truna   

trunÓ   

trŘta    

trŘxentu    

tu'   

tŘ    

tuirÓ    

tumbarelu 

tuntunÓ   

tupÚ    

tupýn   

turlu   

turna   

turtÓira   

turtair÷   

turutut¨   

tŘtu   

tutunÓ   

tuvagli÷  

tuvu   

 

S

 

SAL - SALE - SA (tardo latino)

SAPA + SAPORE > sabo (provenzale)

SABBATU

SACRAMENTU

                                                      |

SABULU > safre (provenzale)

SANGUINE

SINGULTARE + GLUTTIRE

SAPP- (prelatino)

SARGU

SARDINA

-INU > -ýn

SAL(I)MURIA

-ENTE > -Únte

forma dotta                                    |

SARTORE

collettivo                                        |

SALVATICU

SALICE

SARCIRE

SARDONE (greco)

SAXU

SALSA

SALSICIA

SALTARE

SI ALTERAMENTE

EXAQUADIARE > savazÚ (piemontese)

SAPERE

SAPORE

SA(T)ULLU

SAPONE

BIRRU

biais (provenzale antico)

et-Ó                                                |

esbahir (provenzale antico)          |

esboeler (francese antico)            |

Úboulis (francese)                         |

VELLERE > VULSU

siqbeg (arabo)                                |

skafa (longobardo)                         |

SQUATU > SQUADRU

EX- > s-

escamoter (spagnolo)                      |

CAMBIARE

ESCAPULARE + EXCAPPARE

-ACEU > Řss-Ó

-ACEA > -Óssa

-ARIU > Ó  -  -ARIA > -Óira

-ent-Ó                                             |

EXCARPITA

skara (francone) -ATA

CARRACIA (latino medievale)

EXCARPSU

EXCAPITARE

CAL(I)DU

SCULPELLU

skauz + -ALE

CAPITIU > EXCAPITIU

slaihts (gotico)

onomatope                                    |

EXPLANARE

onomatope                                    |

attinenza                                      |

EX CLAPPARE

sostantivo composto

-ENTE > -Ŕnte

EX CLAPPARE

STLOPPU

EXCLAUDERE

SCLUMA

FLUMARIA + SCLUMA

EXPLANARE + PURARE

-ITTA > -Úttu

schioppo                                        |

schioppetto                                    |

-IA > -ýa

-ANU > -Ón

SYNDICU

EXHERBARE

FLEBILE

skina (longobardo) -ONE > -¨n

schÚrmu                                         |

SCALMU

skina (longobardo)                         |

onomatope                                    |

skitan (francone)                           |

SIC

pronome debole soggettivo           |

attinenza                                      |

onomatope                                    |

sciabla (italiano antico)                |

FLACCU > FLACCARE

sciacÓ                                            |

EXHALARE

FLAMMA

EXAME

EXHALATTARE

EXANIMARE - EXAL(I)MARE

FLATU

cible                                               |

SIBILARE

onomatope

SENIORE

CICONIA

SIMONE

FLUXINA  floisne (francese antico)

EXAURARE + SUPPLICE

omofono della pianta                     |

EXORTU > EXORTIRE

EXAURARE

EXAURO

SIDERATU

SUSUM

EXUMBRIVA

SIMIA

CIMICE

SEPIA

FLORE

EXSORBERE

FLORERE

EXAURICCARE

EX SUFFLARE

-INA < -ýna

EXHIBERNARE

onomatope                                    |

SCRIPTU

krukkia (germanico)                     |

crochet (francese)                          |

decrocher (francese)                      |

CRUSCIRE

SCOPACEU

PASSARE

EX CONFLARE

scunfiu                                           |

EX CONFLARE

EXCURARE

        "                                              |

EXCURRERE

CORRIGIA

EXCURTIARE

EXCOCTIDIARE

SCUTU

COOPERC(U)LU

DIS(IEIU)NARE

SE

SI

SITE

SAETA

SAETACEU

CELSA

SICCANEU

EX CORROT(U)LARE

secouer (francese)                          |

secu                                                |

DUNC + UNQUAM

SECALE

SECARE

seggellu (genovese)                        |

SIT(U)LA

SIGNALE

SECU

SECURU

SERIUS HORA

SELINU

SEMEL

SEMIC(U)LA

SINU

SIMPLU

SENTIRE

SERENU + SERA

 

EX FRAUDIARE

esguarier (francese antico)             |

collettivo                                        |

kerba (tedesco antico)                   |

                                 |

skerran (francone)                         |

sostantivo composto                      |

FRANGO

FRAUDARE

EXFRAUDIARE

esguarier (francese antico)           |

collettivo singolare                       |

kerba (tedesco antico)                   |

avverbio scomposto                       |

skerran (francone)                         |

sostantivo composto                      |

skerran (francone)                         |

SCALAMBU

wad (francone) VADU + AQUATIO

sguattera (italiano)                         |

-ULA

thwairhs (gotico)                             |

        |

        |

winde (tedesco medievale)            |

jatte                                                |

slaitan (longobardo)                       |

-IN-ARE > -in-Ó

sonetti Orengo                              |

onomatope                                     |

CARULIU

EXGRUMARE + GRANU

SKORPIU

attinenza                                      |

       "                                              |

GORRA

attinenza                                       |

EX- > s-

EXMERCEARE

EXMORTIARE

SOROR

SOLDU

SOCERA

SONAT

SOMNU

SOLA

SOLIDU

suu                                                 |

SAGMA > SAUMA

      "              "                                |

EX-  spande > spantu

sparanjan (germanico)                  |

(A)SPAR(A)GU

-ITTA > -Útu

-SORIU > -suira

-ITTA > -Úta

-udu                                               |

-ass-Ó                                             |

collettivo                                        |

SPEC(U)LU

         |

EXPE(DI)CEARE SE

SPECIARIU

EXPITTACCIARE

SPICU

attinenza                                       |

EXPORRIGERE

PRESSIA

SPUTARE

PUNCTARE   pouchonÓ                   |

                             "                         |

SPONGIA

EXPURGARE

          "                                            |

-ITTA > -Útu

-OLA > -÷ra

EXPURARE

EXPUTIARE

          "           -UTU > -Řu

stare                                             |

taska                                             |

stakka (gotico)                              |

     "                                               |

ÚtagŔre (francese)                         |

STAB(U)LU

stagno                                           |

STALLATIVU

STANTIA

STOICHADOS (greco)

stikka (gotico)                                |

HASTELLARE

EXTINCTU

EXTINGUERE

TURBULU + TERRA

STEPHANU

-ass-Ó                                            |

-OSA > -euse (francese)

tirÓ -IN-ARE > -in-Ó

STILLARE+GUITTARE  taikka (gotico)

STILLARE + GUTTIARE

STOMACU

TRANS- > stra-

STRAMBU

TRANSMUTARE

            "                                         |

EXTRANOMINE

TRANSIRE

STERNUTARE

EXTRA

TRANSPUNCTA

EXTRACTIARE

strassa -INU > -ýn

TRANS-

EXTRAVANJARE

EXTRA- > stra-

EXTREMARE

STRINGERE

-ULA

EXTIRPARE

EXTIRPARE

STRIGA

STRIG(I)LARE

STRICTIARE

STROPPU

straufinon (longobardo)                  |

        "                                             |

EXTRUSARE + STUDIARE

USTRINARE + BRUSIARE

EXTRUNCARE

sostantivo composto                      |

STURNELLU

thorp (francone)                             |

attinenza                                       |

ISTU

stocken (tedesco)                            |

STUP(U)LA

EXTONARE

attinenza                                       |

STIPARE > stŘÚ

stu                                                  |

SOLE

atono eliso                                      |

SUDARE

SUVACCARE

-ONE > -¨n

sukkar (arabo)                                |

sŘca                                                |

sukkar                                            |

SUCIDU

-ONE > -¨n

-OSU > -¨su

SUILLA

AXUNGIA

-ARIA > -Úira

SOLARIU

s÷řa                                                |

SAURU

-ASTRA > -Óstra

SULCU

SULFURE

SUPRA

SUPERANO

SUSINA

SUCTIARE

sostantivo composto                     |

SUCI(D)U

attinenza                                      |

SUBTU

SUBTANU

SUBTILE > sutira

SATURNU (pianeta)

SUDORE : -ORE > -¨

-IC + -GARE  -at + -egÓ

51, 151, 160/5

141, 316

56, 71

256

116                  (11)

75

101

30, 103, 316, 322/1

66

146

32

273

118, 151, 318/1

259

137

51, 151, 261

157, 249

15, 144, 241

152

93

85

127

117

117, 233

117

51, 117, 220

139

67, 194, 195, 196

67, 137, 264

146, 270

67, 111

120

321

291

66

305/1

305/1

57, 117, 305/3

71

75

15, 87, 137

305/3

305/1

73, 305/3

316

287

232

159/3, 247

292

81

122

120

130, 321

130

117

118

42, 267

84

128

322/2

69, 128

322/2

322/2

96/n., 128, 305/1  (8)

318/3

259

96/n.                 (8)

128

128

316

77, 316

316

282

214

256

250

167, 272

125

127, 305/1

77, 231

274

118

13

18, 129, 316

322/2

80, 129

125, 222

185/2, 211

322/2

322/2

74

77, 322

157, 249           (5)

116

77, 107

127, 152

127, 283

127

16, 77, 137

140               (34-37)

74, 315

72, 270

51

24, 43, 93

125

77, 244

316

160/4, 316

44, 127

17, 127, 305/2

17

125, 167

133, 218

284, 305/1        (21)

32, 108, 125

32, 93, 152

22

29, 77, 122, 152, 160/3

127, 193, 305/1

77, 193

42, 127, 296

77, 127, 305/2, 315

273

127, 305/1

322/2

91

95, 268

91

91

193

67, 232

305/2

6, 123

279

77

130

130

120

102

84, 130, 286

130

89

38, 96, 268

304

187

225

21, 51, 81

18, 81

232

117

114, 244

83, 146

140               (34-37)

157, 249           (5)

220

51, 124

124

138

83, 138, 268

61, 267

90

43

23

48, 52, 53, 116

178

124, 269

111, 153

69, 178

193

316                  (24)

18, 120, 315

120

18, 120

235

120, 269

124

72

75, 130

192/n.            (30)

17, 75

75, 130, 286

101, 123, 140  (34-37)

157

89

321

89, 120, 129

318/3

89, 295

89

92

101

268

101, 305/3

322/2

322/2

101

131, 140     (34-37)

131

295

78

322/2

119

316

89

322/2

248, 322/2

99, 120

322/2

305/2

132

286

6, 151, 153

85, 117

25, 48, 144

26, 52

28, 109

6, 44, 116

24, 86

171

17

42

293, 305/2

114

155

282

262

282

140 n.               (16)

287

157

97

43

286

247

287

90

268, 322/2

130

66, 133

81

141                   (39)

141, 274

26, 112

30/n., 305/1    (32)

30/n., 295        (32)

282

271

34, 52, 122, 315

84, 286

281

194/205, 209

143

89

89

140               (34-37)

74, 137

247

55, 284

84

26

89

115

98, 233

112

314, 316

52, 76, 113

287

279

295

222/2, 315, 316

286, 316

6, 44, 47

313

41, 274

143, 313

313

43, 145, 306

80, 133, 305/2

43, 121

43, 298, 306

98, 313

84, 315

273

313

114, 286, 306

306

43, 130, 305

80, 112

268

121, 130

121, 274

22, 55, 159/3

130

33

28

130, 295

130

316

316

305/1

318/2

121, 270

121

322/2

173, 174

89

70

130

322/2

139

174

29, 51, 153

172

46, 86

57, 143, 312

274

318/1

24, 41

47, 124

34, 239

274

279, 312

115                  (10)

41, 112

248

44, 124, 247

44

270

280, 159/4

89, 118

118, 144, 152

67, 121, 163

15, 52

32

84, 286, 322/1

318/3

34, 239

322/2

163

124, 167, 272

116, 267

124, 263

29, 153, 160/3, 264

293

sÓ    |

saba       

sabu       |

sacramentÓu

safrÓn     

safru        |

sanghe     |

sangiutÓ 

sapelu      

sÓragu        |

sardena    |

sařin          

sarm¨ira |

sarpente    |

sarsu           |

sart¨/uira

sarŘmi        

sarvÓigu     

sarxu            

sarzý         

sarz¨n     

SÓsciu     

sÓussa     |

saussissa

sautÓ        

sautrimenti

savagiÓ      

savÚ        

sav¨        

savulu    

sav¨n      

sberru    

sbiÓsciu (de) 

sbuglientÓ 

sbuý        

sbuirÓ   |

sb¨ira   

sbursu  

scabÚciu 

scafa         

scÓiru       |

scampÓ     

scamutÓ   

scangiÓ     

scapurÓ     

scapŘssÓ   

scarnassa 

scarpÓ/Óira

scarpentÓ     

scarpýa      

scarrÓ     

scarrassa

scarsu (a)

scassÓ     

scaudÓ     

scaupelu 

scaussÓ   

scavissu  

sccetu     

scciafu    

sccianÓ   

scciancÓ 

scciancurelu

scciapÓ      

scciapaporte

scciapente  

scciapu    

scciopu     

scciuý      

scciŘma 

scciŘmÓira

scciŘnÓ      

scciŘnetu  

scciupÓ      

scciupetÓ  

scemaria   

scemelÓn   

scÚndegu    

scerbÓ           

scÚvuru     

schen¨n    

schermeira

schermu      

schina           

schissÓ        

schitÓ           

sci             

scia           

scýa            

sciÓ         

sciabra  

sciacÓ    

sciacŘmi

scialÓse 

sciama   

sciamu   

sciaratu 

sciarma  

sciau        

scibra       

scibrÓ - sciburÓ 

sciburelu      

Scign¨        

scig÷gna     

Scim¨n       

sci÷gna        

sci˛peru   

sciorba      

sciorte       

sciourÓ      

sciouru    

scirau        

sciŘ             

sciumbrýa 

sciŘmia     

sciŘmixa   

sciupia        

sciura          

sciurbe        

sciurý            

sciuricÓ       

sciusciÓ  

sciŘtina  

scivernÓ  

scracÓ       

scritu         

scr˛ssura

scrucetu 

scruciÓ   

scrusce   

scuassu  

scumpassÓ

scuir÷       

scunfýusu

sc¨nscia  

scŘrÓ          

ScŘrotu (u)

scurre      

scurrezýn

scursÓ      

scutizu     

scŘu           

scŘvÚrciu

sdernÓ       

se                 

se                 

sÚ                 

sea               

seassu        

seÓussa      

secagnu      

secrulÓ        

secuÓ         

secŘmi      

sedunca    

sega           

segÓ           

segelýn      

sÚglia         

segnÓ       

segu          

segŘru     

sÚira         

sÚlaru       

seme         

semiglia  

sen             

sÚnciu      

sente         

serena      

serra          

serrÓ          

serrÓ          

serracu     

serrýglia    

seve             

sevu         

sf÷gu      

sfragne 

sfrozu     

sfruzÓ     

sgairÓ - asgairÓ

sgarampi  

sgarbÓ        

sgarn˛u (a)

sgarrÓ     

sgarrasachi

sgarrugnÓ   

sgarumbu    

sgassu           

sgÓtara          

sgavÓudura 

sghersu        

sghige        

sghigliÓ     

sghindÓ     

sgiata         

sgiatu         

sgrafignÓ   

Sgrisserýa 

sgrýssura   

sgr÷glia  

sgrŘnÓ   

sg¨rbia  

sgurrÓ    

sgurratÚira 

sgurrýn

situ       

smangiÓ

smersa 

smursÓ

s÷          

sodu    

s÷ixura 

son     

sonu  

s÷řa   

s÷riu 

sou    

souma 

soumÓ   

spantegÓ 

sparagnýn 

spargu        

sparuchetu

spass¨ira   

spassuireta

spÓudu      

spegassÓ  

speglieti   

spÚgliu      

speitÓ        

spessegÓse 

spessiÓ   

spetassÓ

spigu    

spýpuřa 

sporze   

sprÚscia

spŘÓ     

spunciÓ  

spunci¨n

sp¨nza    

spurgÓ    

spurghignÓ

spurteletu 

spurtigli÷ra

spŘru     

spŘssÓ  

spŘu      

sta          

staca     

stÓca        

stacÓ        

stagÚira     

stagiu         

stagnÓira 

stalaýu       

stÓnšia     

stecad˛     

stecu         

stelÓ          

stentissu

stenze     

stŔrburu

Steva      

stirassÓ   

stir÷sa     

stirugnÓ 

stissa      

stissÓ      

st÷megu   

strafurcu    

strambair¨n

stramŘÓ   

stramurtýu

stranome 

stranscýu 

stranŘa    

straparlÓ   

strapunta 

strassÓ      

strassýn    

stravacÓse

stravagnÓ

stravÚ        

stremÓ      

strenze     

strenzýgliura

strepÓ      

strep¨n  

stria/un

strýgliu  

strixÓ     

stropu      

strufugnÓ 

struf¨gliu

strugiÓ      

strŘnÓ       

struncu      

struncu duše

strŘnelu 

strupa      

strusciÓ  

stu             

stucÓ        

st¨gia      

stunÓse    

stundunÓ

stŘu     

su       

s¨         

su'            

sŘÓ          

subacÓ       

sŘca            

sŘca pateca 

sŘcair÷   

sŘcaru      

sŘcidu      

sŘc¨n       

sugetusu

s¨ira       

sunza     

sŘpÚira 

surÓ       

sŘrÓ       

suralu      

sŘrastra 

surcu       

s¨rfanu  

surva       

survÓn    

susena   

sŘssÓ      

sŘssapŔixe

sussu       

sŘstrÓ      

suta          

sutÓn       

sutiřu/a

suturnu

sب      

svŘrategÓ      

 

R

 

ramadan (arabo)                             |

RAPILLARE + REPILLARE

        "                      "                       |

        "                      "                       |

KARABOS (greco) + -INU

attinenza                                        |

RATE > radeu (provenzale)

hraffon (longobardo)                        |

RABIE

RANA   raine (francese)

RARIU

RASIA

RADICE

RASIA + RASINA

RATIONE

RAMU

-ATA > -Ó

RAMATORIA

AERAME

rang (francese)                               |

RANCI(D)U

rank > rangu                                   |

-IN-ARE > -in-Ó

-IC-ARE > -eg-Ó

rapon (germanico)                          |

raspon (germanico) > rape (francese)|

rappe (tedesco medievale)             |

-ALIA > -Óglia

rape (francese antico)                      |

-ACEA > - Óssa

RASCLARE

RAS(I)C(U)LARE

rÓsca  -OSU > -¨su  

RAS(I)TARE

rÓtu -ir÷                                          |

sostantivo composto                      |

RAG(I)TELLARE

RAPA > rabo (provenzale)- rave (fra.)

RAPHANU

RAJA

RETE

REVERTICARE

RUBICEU > REBICEU

REVOLTIARE  reborsar (catalano)

rebut (francese)                              |

bate > rebate                                   |

campÓ                                             |

cantu                                               |

RECAPITU

onomatope                                      |

PLUMA > ciŘma

RE- > re- riducente

REDORSU > REDOLSU

refente (francese)                            |

FREMERE

-UME > Řme

REFUTARE

want (francone) > agantÓ

relent (francese)                              |

(HO)ROLOGIU

RE- > re-                                         |

  "        "                                          |

REMUTARE

REMULCARE

REM

-INU > -ýn

ARISTA > liska (germanico)

RE- > re-

REEXCOLARE

RETIA > RETIAC(U)LU

SAMPSA

RE- > -re

  "          "                                        |

ATTITIARE

reds (germanico) > a re (provenzale)|

-GE > -ze                                        |

RISICU

RE- > -re

RIGANA

RI(D)ERE

-ONEA > -÷gna

-OLU > -÷

RETIOLA

ERICIU

RIPARIA

riviÚre (francese)                            |

ROTA

ROCCA

ROTULU

RAUCU

(IL)LU  L>r

RUTA

ROTULARE + BATTUERE

verbo e sostantivo                         |

rub (arabo)                                       |

rukk (gotica)                                     |

rugiu                                                  |

rugiÓ -ONE > -¨n                   |

RIVU > RI(V)UC(U)LU

ARANEA + RODERE

rugna                                              |

rumman (arabo)                              |

RUMIGARE

RAMENTA

MISCULARE + rovistare

RUNCILIU

ROTUNDARE + ROTUNDILLARE

-ULA > -ura

RO(T)UNDU

RHONCHARE + buff

RUNCARE > RUNCEARE

(AR)ROSARE

RUSCA

ROSIC(U)LARE

RUSSAGINE

-ITTA > -Útu

ressegnÚ                                         |

RUCTU

ROBERE

ruvÚu                                              |

RUGIDU > rŘegu

RUBETU

RECENTARE + LUCIDARE

AERUGINE

110/n.            (11)

141, 288, 316

316

316

72

322/2

141                   (39)

90

73

15/n.               (32)

123, 219

15, 134

8, 37, 94

316

41, 84, 154/6

160/2

256

123, 262

152, 256

140               (34-37)

93, 239

88, 89, 289

295, 316

293, 322/2

66

66, 140

66

243

66, 140         (34-37)

232

293

96, 128, 137, 294

279

270

6, 41

318/1

288

67, 141, 160    (39)

76

106, 318/2

21, 51

57

144, 298

57

140               (34-37)

298, 311

298, 311

298, 311

311, 80

322/2

46, 298, 311

311

117

140               (34-37)

75, 107, 311

249

76, 81, 281, 311

101

140               (34-37)

44, 116, 144

311

311

34, 311

118

107, 180/1, 222/5

273

316

17, 42, 127, 311

89, 311

120, 269

124

117, 311

311

84, 311

120

192

126/n.            (14)

311

55                    (1)

86, 202

24, 244

24

24

95

15, 123, 247

140               (34-37)

6, 55, 141        (39)

89

89

17

164

34

316

318

71

89

274

274

97

316

316

110/n.              (11)

120

41

128, 311

120

288

48, 144, 268

81, 110

322

95

14

34

97, 294

102, 240

282

6

34, 98

51, 72, 160

254

143, 239

23, 247, 251

18, 316

43, 113, 240

rabadÓn   

rabelÓ       |

rabelÚira    |

rabelu       |

rabuin      |

racÓ           |

radeu        |

rÓfega      |

rÓgia         |

rÓina        |

rÓiru        

rÓixa        

raýxa        |

raýxina    |

raix¨n     |

rama        |

ramÓ     |

ramav¨ira  |

ramu       |

ran         |

ransu  |

ranghezÓ    |

rangugnÓ    

rantegÓ       |

rapÓ              |

rapa             

rapa             |

rapatÓglia 

rapu             |

rascassa   |

rasccegÓ    

rascciÓ        |

rascusu       

rasteghelu |

ratair÷          

ratapena      |

ratelÓ             |

rava                 |

ravanetu       

raza                 |

rÚ                      |

rebertegÓ   |

rebissu       

rebossu       |

rebŘ              |

rebutu          |

recampÓ       |

recantu         |

recatu           |

recici÷          |

reciŘmÓ      |

recŘlÓ          |

red˛ussu    |

refenta         |

refrený          |

refrescŘme   |

refuÓ            |

regantÓ      |

relentu      |

rel÷riu       |

remenÓ       

remisa        |

remŘÓ         |

remurcÓ    |

ren               |

repessin    |

resca          

resciourÓse 

rescurÓ    |

ressÓgliu |

ressansu |

ressÓutu  |

ressegundÓ    |

retissÓ        |

reu (a)        |

reze            |

rÚzegu      |

rezirÓse   |

riÓna          |

rie               |

ri÷gna        |

riss÷        |

riss÷ra    |

rissu          |

rivÓira     |

rivÚira       |

r÷a, roda   |

roca             |

rocu             |

r˛ucu  |

ru, ra, ri, re |

rŘa           

rubatÓ        |

rubatabŘze |

rŘbu         |

ruca          |

rugiÓ     |

rugi¨n      |

r¨gliu       |

rugna        

rugnÓ        |

rumÓn      |

rŘmegÓ        

rŘmenta     |

rumescciÓ  

runšegliu |

rundelÓ  |

r¨ndura 

rundu    

runfÓ      |

runsÓ      |

rusÓ        |

rŘsca         |

rusigliÓ    |

russaze    |

russetu    |

russign÷  |

rŘtu           |

ruve          |

ruveÓ       |

rŘvegu    |

ruvÚu           |

rŘxentÓ      

rŘze                 

 

P

 

PAR(I)U

paciŘgu                                           |

tardo latino                            |

    "        "                               |

-ACEU > -Óssu

PAIDIRE

paielle (francese antico)             |

PARIARE

PATRASTU

PATRE

     "      sostantivo composto      |

PATRINU

PARIOLU

PAGENSE

       "                                             |

(CE) PACE

PLACEO

PACENTARE

POMPILU

PANARICIU

PANNU

     "                             |

     "                         |

-ARIU > -Ú

PANNU

PANICIA

panneau (francese)             |

-UTU > -Řu

PANTASIARE

papier (francese antico)               |

     "      -ARIA > - Úira

     "       -˛tu                                  |

papera                                           |

PALA

PARARE

PALATIU

PALAMO(D)OS (greco)

POLYMITOS (greco)

PARATU

PARIC(U)LU

PARENTATU

PARESCERE

PARE

-IDI-ARE > -ez-Ó

PALMA -ULA

PAPILIONE -OLA > -÷ra

        "          -ONE > -¨n

PALPILLA

SU PALPARE > PALPILLARE

-ARE >  -Ó

PASSIONE

PLUS

PASSU

PASSERE

s¨ca pateca (arcaico)>pastŔque (fra.)|

-iss-Ó                                             |

PASTORI

PATTA

paita (longobardo) abito                |

PATELLA

-ARIU > -Ó

-ITTI > -Úti

PATTA -ONE > -¨n

PALTA

PILL(I)TRONE

PEDE

PILU

PER

PEDANEA

PIRU CY(D)ONEU

PE(DI)CULLU

HYPOCONDRIA (greco)

PICARE

PE(D)OCULU

-OSU > -¨su

PECORA

PEDICA

PECTU

PICE

    "                                                  |

-ARIU

PELLE  -ONE > -¨n

PELLICEA

        "         -ONE > -¨n

pelŘcu                                             |

PILU

-INU > -ýn

PENNICEU

PECTINA

PIPPITA

PILARE

PETRARIU

PERICULU

PO(DIUM) RAINALDI

PERDICE

PELUCULA

PERSA

PERSICU

PERTUNDERE > PERTUSU

PIRUCEU

PISCATORE

PISCE

pezzo                                              |

-IC_ARE > --ig-Ó

poutignous (francese)                    |

petu                                               |

PIPERE

PEJU

PLACEO

PICCARE

piqueuse (francese)                        |

-ICIU > -˛ssa

picossa  -INU > ýn                                  |

PLACERE

PICA

pigna  per la forma                         |

   "      -OLU > -÷

PUTI(D)U > PŘ(d)egu

PILA > PIL(U)LA

attinenza                                        |

PINU

PLENU

pissalÓ (provenzale) -ELLA > -Úla

-ONEA (latino) -÷gna

PISTARE + PI(N)SARE

        "                  "                           |

attinenza                                        |

-ANTIA > -Ónsa

verbo e sostantivo

pitÓ                                                  |

PIU > PIULARE

plinthe                                             |

POST DE MANE

sostantivo composto                       |

PORR(I)GERE

PAUSARE

PULSU

PODIU

PRATU

PRAECINCTU

PROFUNDARE

PROFUNDU

PRETIU

PREHENSIONE

PRAEPOSITU

PRAESUMIRE

          "                                            |

PRAESBYTE

PETRA

PRIMA

     "     -IDI-ARE > -ez-Ó

-ALE > -Ó

prova                                               |

PRODEST

PETROSELINU (greco)

PRO- > pru-

propiu -TATE > -

PULICE > pŘrixe

PUTARE

PU(T)A(TO)RIA

PUGNU

PA(V)OREA

PULLITRA

-INU > -ýn

tomata (spagnolo) + POMU

POMU  -ELLU > -Úlu

-INU > -ýn

POMICE

-OLU > -ir÷

PUNGERE

PURARE

-AR-IA > -ýa

-ITTA > -Úta

pŘrgÓ                                                     |

POLIRE + PURARE

PULMONE

-ISSA > -Ússa

POL(Y)PU

-Óca                                                |

POSSE

-INU > -ýn

porta  -ALE > -Ó                              |

PULVERE

PULSARE

verbo e sostantivo                         |

PUTEU

PUPPA + PUTTA

52

322/2

52

52

232

86

15, 140

41, 66

41, 82

15, 82, 159/4

159/4

41, 82, 159/4

6, 41, 123

37, 167, 272

8, 37, 102

15

86

94, 291

48, 52, 66

94, 152

109

109

109

248

109, 270

66, 233

26, 153

281

66, 134

230

230, 248

283

48, 322/2

116

66

15, 84

116

116

16, 81

97, 180/3, 269

66, 256

129

276

289

118, 268

271, 316

274, 316

66

288, 314

267

133, 153, 154/6, 242

169

124

48, 124, 152

140, 318/1

287

7, 8, 31, 261

322/1

319

270, 316

247/n.              (33)

282

51, 274, 322/1

117

117, 274

19, 51, 86

23, 52, 154/4

162, 225

86, 244

52, 146

89, 270

45

90

24, 146, 269/6

44, 279

18, 160/2

19, 86, 238

19, 48

23, 94

94

247

115, 167, 274

95

274

296

235

273

233

51

66

116, 137, 316

82

53, 269

117, 318/1

33, 316

24, 269, 316

66

18, 160/4, 238

80

95, 160/4, 233

8, 51, 261

152, 318/1

222/2

293

80

289

51, 67

106

15/4, 69, 137, 192, 193

322/1

279

233

273

69

66, 90

283

6, 271

146

268

270, 322/2

113, 160/4

22

270

244

316

316

322/2

260

318/1

288

322/1

140               (34-37)

219

318/1

102, 208

17, 126/n.

117

6, 88, 137

15, 16

309

44, 66

144

19, 84

43, 134, 242

309

279, 309

66, 309

51, 72

121

219

289

267

6, 137

221, 222/7

121

310

254

38, 143, 152

44, 81

15, 81, 123, 262

30, 105

31, 78, 122

7, 23, 82

273

316

115, 270

273

48, 66

6, 41

112, 192

30

250

282

30, 315

316

118

278

26, 118

235

194/205, 209

273

267

30, 51, 118

117

318/3

84

316

pa     

paciŘgÓ   

paferru    

pÓgařu     

pagliassu

pai              

paiela        

pairÓ         

pairastru

pÓire         

pairegrande

pairýn              

pair÷                

paisÓn             

paýse              

pÓixe              

pÓixe              

paixentÓ     

pÓmpanu    

panarixe     

pane              

pana            

pani             

panÚ           

panelu      

panissa   

pan˛          

pansŘu   

pantaixÓ 

papÚ        

papÚira  

papeirotu

pÓpura      

pařa            

parÓ           

parÓixu   

paramýa  

parÓmitu

parau        

parÚgliu   

parentÓu 

paresce    

parescu    

parezÓ       

pÓrmura   

parpagli÷ra

parpagli¨n 

parpela         

parpelÓ       

particulÓ    

pasci¨n       

passa          

passu          

pÓssura    

pasteca     

pastissÓ    

past¨          

pata             

patanŘu    

patela         

patelÓ         

patireti     

pat¨n        

pÓuta        

pautr¨n  

pÚ               

pÚ              

peĺ             

peagne    

pecug÷gnu

peculu    

pec¨ndria

pegÓ      

peg÷gliu   

pegŘgliusu

pÚgura

pÚiga   

pÚitu   

pÚixe   

peixýn 

pelÓ     

pelandr¨n

pelissa    

peliss¨n

pelŘcÓ   

pelŘcu  

pendýn   

penissu

pÚntene

pepýa    

peřÓ       

perÚ       

perigu     

PerinÓudu

pernixe 

per÷glia

persa    

pŔrsegu 

pertŘsu 

perŘssu

pescav¨

pesciu 

pessu  

pessigÓ 

petignusu

petezÓ

peve     

pezu      

piÓixe    

picÓ        

pic÷sa     

picossa   

picussýn

pieixÚ  

piga      

pignata

pign÷   

Pigu     

pila        

pimpirinela

pin         

pin          

pisciadela

pisci÷gna

pistu      

pist¨n   

pitÓ        

pitansa   

pitapýn    

pitulÓ      

piunÓ      

plenta       

p÷idumÓn

porcuspýn

porze   

pousÓ  

p˛ussu

p÷zu     

prau      

prešentu

prefundÓ

prefundu

prÚixu      

preix¨n    

prepostu     

presentiusu

presŘmý

preve       

pria             

Prima           

primezÓ        

prinšipÓ/Óira

pr÷va            

pru                

prunsemu

pruntÓ    

prupietÓ

prŘxa      

puÓ          

puÓira       

pŘgnu       

p¨ira         

pulÚira     

pulin         

pumata   

pumelu   

pumin     

p¨mixe   

puntair÷  

punze       

pŘra          

purcarýa   

puršeleta

pŘrga      

purý         

purm¨n  

purpessa

purpu       

purraca  

purrÚ       

purrýn     

purtÓ       

purve      

pussÓ         

pussacafÚ

pussu        

putina         

 

O

 

OC(U)LU

HOMO

ORBU

HORDEU   -DJ

OLEU 

URSA (costellazione orientativa)

ORTHJAS > ORTJA (latino medievale)

osca (catalano e provenzale)          |

AURA

AURU

ovum

97, 268

26, 151, 152

120

28, 88

6, 119

29, 124

28

89

17

17, 122, 156

6, 154/2

÷gliu  

omu   

orbu   

˛rdiu  

÷řiu     

orsa     

orsa (a lĺ)

osca     

˛ura     

˛uru    

÷vu     

 

L

 

ILLAC

alabreno (provenzale)                  |

LATROCINIU

LACU PUTI(D)U >  PŘ(d)egu

LATRARE

        "                                           |

LACTARE

LACTE

LACTUCA

AMITA > lÓmea

lambris (francese)                       |

lambourde (francese)                  |

AMBOSTA

LAMPARE

LAMPATA

lampÓ -IDI-ARE > -ez-Ó

HAMU > l'amu

landern (tedesco medievale)       |

LANGUERE

LANGUORIRE

LAPPARE

LAPIS > lapis

-TORIU > -

LAXU

LATU

LAUDARE

-INU < -ýn

-ASTRU > -Óstru

LABELLU

LABORE

LABORARE

LAETARE

LAETAME

lecÓ -ICIU > -Ússu

-IDI-ARE > -ez-Ó

LECTU

HEDERA + HELICE

LENDINE

LINGUA

LINTEOLU

lens÷                                            |

LENTUC(U)LA

LIPPIDU

lerz (tedesco medievale)             |

lÚrfu                                             |

leffur (tedesco antico)                 |

LIXIVIA

-ACEU > -Óssu

hlesten > alestý                            |

levÓ -ICIU > -Ŕssu

LEVATU

LEP(O)RE

LEGERE

LIGINIU - LICINIU

LEGENDA

LIGARE

LIGACEA

ILLAC

LINU

   "      -OSA > -¨sa

LIBRA

LILIU

LIXARE - lisa (occitano)

attinenza                                    |

(A)LISU

INSULA

ILLUD HOC QUID

ALAUDULA

lona (gotico)                                 |

OPACU

Luder (tedesco)                            |

onomatope                                  |

LUTRIA - LUTRA

illu HOC Illic

LIMACEA

LIMACOSU

lumiÚre (francese antico)            |

LUNESDIE

LIPOS (greco)

latinismo                                     |

latun: rame                                  |

-ACEU > -Óssu

LUPU

LUCET

LUME

LUCE

173, 218

41, 72

143

146

41, 82

82

41, 314

15, 98, 151

41, 98, 236

115, 159/4

140, 153

140               (34-37)

244

115

115

289

146

115

101, 193

101

322/1

146

262

143

163

42, 86

273

280

72, 270

72

8, 72

115, 249

115

233

289

19, 98

146, 316

48, 144, 152

101

84

44

22, 269

66, 146

115

41, 274

121

55, 127

232

115

233

16, 256

38, 67

102, 137, 192, 206

94, 316

115, 285

43

99

218

52

279

72

119

115, 127

322/2

41

146

181

41, 85

26

146

121                (22)

322/2

82, 121/n.

174

37, 45, 95

115, 279

123, 248

132, 151

67

30

110/n.

138, 232

52, 135

94, 192

34

46

la     |

labrena  

ladrunýssiu   

Lagu Pigu     

lairÓ         

lÓiru     |

laitÓ        |

laite        |

laitŘga  

lala           |

lambrý    |

lamburda   |

lambustagna  |

lampÓ        

lampÓ        |

lampezÓ      |

lamu          |

lÓndara      |

langhý         |

langurý       |

lapÓ           |

lÓpise        |

lasagnav¨  |

lascu             

lau               

laudÓ          

lavandýn    |

lavastr¨n  

lavelu          |

lav¨            |

lavurÓ        |

leÓ            |

leame        |

lecaressu |

lechezÓ      |

lÚitu             |

lÚlura          

lŔndera       

lenga           |

lens÷            

lensŘr¨n   |

lentýglia     |

lÚpegu        |

lerca            |

lerfair¨n   |

lerfu              |

lescýa            |

lesciassu   |

lestu              |

levaressu   |

levau              |

levre               |

leze                  |

lezegnu     

lezenda       |

ligÓ               |

ligassa         |

lilÓ             |

lin               |

linusa       |

lira            |

liru           |

lýscia       |

lis÷           |

lisu          |

Lýsuřa    |

loche      |

lodura     |

lona        |

lŘbagu  |

lŘdru     

l¨fia      |

l¨ira     |

lulý        |

lŘmassa       

lŘmegusu   |

lŘmÚira     |

lŘnesdý      

lŘpia         |

lŘstru     |

lut¨n        |

luvassu   |

luvu        |

lŘxe       |

lŘxe       |

lŘxernÓ   

 

I

 

HERI

BISLUCARE

IN- > in-

INVERSARE + VOLVERE

BRACA

BRENNO

EBRIACU

INVOLUCRARE

IMBUTU + BUTTE -TORE

IN- > in-

UNU

IN- > in-

NASIARE

IN- > in-

aria                                              |

CALLERE

IMPLERE

cingere                                         |

IMPLAGARE

EMPLASTRU

ENCAUSTU

INDIGNARE

IN- > in-

INF(A)LUPPARE

FRONDE + FRASCA

IN- > in-

 "        "                                        |

 "        "                                        |

UNGUENTU

IN- > in-

INVOL(V)IARE

IN- > in-

GURDU

INITIARE

IN SUSUM

INFLARE

IN- > in-

INTUS  INTRE

INTEGRU

t÷scegu                                        |

IN- > in-

IN VICENDA

SIC - einsi (francese antico)

INSULA

19

43, 300

307

57, 316

90

71

43, 146

57, 121, 307

262, 316

307

111, 166, 176

307

134

307, 316

123

115, 307

69, 193

137

69, 307

69, 280, 314

146

105, 193, 307

307

30, 77, 307

316

307

307

307

44, 101

307

24

307

168

84

133, 163

77, 110

307

163

82, 121

44

307

78, 94

125, 221

268

iŔiri       |

imbarlŘgÓ  |

imbelinÓ    |

imbousÓ     

imbragÓ         |

imbrenÓ        |

imbriagu     |

imbrŘcÓ       |

imbutav¨     |

imparentÓ    |

in/a                 |

inagrý               |

inaixÓ         |

inandiÓse   |

inariase       

incalÓse       |

ince                |

inšenze         

inciagÓ          |

inciastru     

inciostru      

indegný       

infiÓse        |

infrŘpÓ        |

infruscÓse |

ingalutÓse |

ingambÓse 

ingavunÓ     |

inghentu      |</