CANZONI
biugrafie

                          GIUSEPPE  BOSIO - Pippu
.
      Nato a Ventimiglia il 7 dicembre 1879, da Giovanni ed Eleonora Laurenti, ha vissuto linfanzia nel Principato di Monaco, seguendo la famiglia che, come tante ventimigliesi si recavano ad abitare il sobborgo di Montecarlo, costituito nel 1866, dallilluminato principe. Laureatosi in architettura, tornato a vivere nella nostra citt il 21 dicembre del 1903, abitando la casa avita di via Biancheri, il 21 aprile del 1931 and a risiedere, con la sorella Sabina, ottima cuoca, nella villa che si era costruito in corso Principe Amedeo, quello che nel 1947 divent corso della Repubblica. Dagli anni Settanta, quella villa diventata un hotel, col nome di Villa Franca. Nel 1946, ha firmato la ristrutturazione interna del Teatro Comunale, con la realizzazione della capiente galleria, in sostituzione dei gironi di palchi e loggione che erano stati colpiti durante un bombardamento. E stato autore di numerosi saggi di storia e tradizioni locali. U RATU, libriccino poetico in dialetto, puntualizza lo stato di degradazione ambientale e sociale nel quale si viene a trovare la nostra citt al termine della seconda guerra mondiale. E stato raffinato poeta; sue sono le parole della notissima ANGELINA, canzone ufficiale degli alpini delle Marittime. Ha scritto anche i versi di: SCCIANCURELU, MATIN DE PRIMAVERA, SE DRISSERA MARIETA, SCIURE BELE, A FESTA DE SCIURE, SCIURE NOSTRE. E deceduto per neoplasia polmonare, il 29 gennaio 1961.

U RATU
 rivista il: 19 agosto 2011
 

De ttu u machinariu,
Chu leva u pan ai omi,
E u lince u credenziariu
De aziun de cheli gnomi,
Che sensa fatig,
I mangia c e cur.

I sun si l, si droli,
Chi cria eviva a gherra,
P mangiasse i petroli
Da na a lautra terra.
Metemu inscie gazete
A fotu d Gianchete !

Sa rava a m serviu,
E avura me ne vagu,
Sperandu intu bon Diu,
Sperandu in pecin svagu
A ttu su turmentu,
Unta du firmamentu !

E pe scans e surprese,
De strade frechentae,
Cui gli e aureglie tese
U lascia se cuntrae;
Pe ben urisuntasse,
U punta inscie Purtasse.

 

  1) lrchi  = uomini di malaffare  - briganti.
  2) Cuventu = la Citt bassa.
 
3) lasci = la Citt alta.
  4) Galleria aperta come rifugio, che era posta in localit Scoglietti.

                                                   Avr - Mazu 1945

Ti ghi raixun mugli,
Sun propiu desgraziau,
Se digu cose n,
Marzisce u semenau;
Ti vei lmanit
L tta ina frit.

E di che se credemu
Desse caicosa au mundu,
Epi forsci savemu
Cose ghe sece in fundu ?
U fundu, u l eguismu !
Ah ! Cante cose in ismu !
U larrivau in p tardi
tana di parenti,
Ma gheira erti lardi
Aposta pe i soi denti,
E sensa ci pens
U mangia, e che pans !

Cusc u landau intu leitu,
E u sassunau in castelu,
Tantautu che u sou teitu
U larrivava in celu;
Epi u l sprufundau,
Alura u s adesciau.

E tta intin spaventu,
A dona u ve imbrunci,
Cha sciorte intin lamentu
Pe fařu in p parl;
Ma elu u stava itu
Cun aria da cuntritu.

Cose ti ghi mariu ?
Su viagiu u t stancau,
Ti pai ttu stramiu,
Na mustass i tn dau ?
Se mai me desbutunu
Chelomu tu cugliunu,

 

Pasciensa lUspe
Oh ! Mancu u emeteriu
Fa sente a carit
Che vaghe u Presbiteriu,
Ma cui morti a nu va
Lascři inta so ca.

In verit confessu,
Che m ci caru vive
Luntan da su prugressu,
Nu sav leze e scrive,
Citostu che invent
Strmenti da amass.

Sun propiu disgraziau,
E pensu a me mugli,
Chiss sa me l fau
In cornu intu pagli;
Sai cha saresse bela,
Perde lun e a paiela.

E chi u dexiderava
Dintr inti soi penati,
Ma intantu u riturnava,
Pensandu ai soi pecati,
Nu gh vegnu lidea
De segue ina cuvea ?

Ma in fundu ghe sun mi,
Chaveva travagliau,
P in leitu da durm,
E invece sun arrestau
Cin dani, e sensa sodi,
Custretu a ciant ciodi.

Su ratu u stava a sente,
Pensandu au cume e che,
Ghe sece vegnu in mente,
De curis e sav
I scherzi da ruvina,
Che lomu u se cumbina.

Ma intantu chu pensava,
U ve che l intin cantu,
Gheira ina bela rava;
Oh, caru Scign Santu,
Ringraziu e sun cuntentu,
E pensu a su talentu,

Chai omi av concessu,
E u serve a fa du ma,
Cu u nome de prugressu
Sprufunda teitu e ca;
Se stava cusc ben
Candu nu gheira ren.
Di leiti i mn lasciau
U legnu da brux,
U restu i ln roubau
Pe u gstu de roub.
Milani i sun che i lrchi
I fan pezu che i Trchi.

E nui nu semu boi
A metise dacordiu,
E fa cume fa i soi,
Rumpiři inte lesordiu;
Manzuni u ne l ditu.
Inutirmente scritu !

E avura chi sun belu,
Cume mai psciu fa,
Ghon mancu ci in furnelu
Pe fame da mangi;
Pecau chi ln destrtu
Chelu chu fava ttu.

E ttu, sci, a l fau,
De gherre, e de it,
Sfidu, u l mai cuntau
I sodi cheira in ca !
A fa cusc se va
Sempre intina cař.

In ca ghva de ttu,
De libri e de lmeire ...
Ghe vegnisse u scurbtu
Chi m pigliau e supeire.
Che bela cosa a gherra
Perch i nu lassuterra !

Ghaveva de taurin,
Careghe e ghirindui,
Ghaveva in segelin;
Ma gh di mascarsui,
De ladri ducaxiun;
De ladri da bastun,

Ghaveva in belu bagnu
E ina cuxina aisc,
E gheira in scaudabagnu,
Ma tti i sun part,
Fina cugliai e furine,
Tuvaglie e tuvagline;

Purtrune e materassi,
Tendine da fenestre,
E i libri, e ancu i cumpassi,
I tundi da menestra,
A machina da scrive,
E i ladri ancura i vive.

E cun su dexideriu
U l vegnu au Cuventu,
E ttu seriu, seriu,
U crede intin purtentu:
Truv caiche brugaglia,
Der caiche mraglia.

Ma zira che te zire,
E dascusun din gatu,
Cianin, cianin u sinfiřa
In ca din leteratu,
Cu st pe mungugn,
E ascaixi giastem.

Su poveromu sulu,
Cusc parlandu u dixe:
Che mancu ci in peculu,
Che mancu ci e raixe
I ghn lasciau in ca;
Che bela carit !

U nostru amigu u stava
A sente si laumenti,
Che u viu u rebumbava,
Cume de nte i venti;
Cusc somu u dixeva,
Cun vuxe cha scrusceva:

 

Su sadescia, a linfernu
U i manda tti inseme,
Ma forsci u padre Eternu
U cola, epi u freme,
Ma intantu nui sufrimu,
E Garibardi u primu.

Ti vei tte se cae,
Ghe manca a tte u teitu,
E i pan sulu scheggiae,
Ma manca a tte u leitu,
Perch i se ln roubau
Cheli chi nn agiutau.

Ti vi ve e scře ? Na !
Poveru San Francescu !
Andamu in po ci in l,
Duve se sente u frescu:
Intu Murru de B,
Ga se gh ci in cum.

Pigliandu via Saonese,
I sun arrivai intu mezu
De chele cae destese,
E ancura de ci pesu:
Cae e carugi in mgliu;
Autru che ciaravgliu !

Nu saciu mancu mi,
Davanti a se ruvine,
Se devu and o vegn,
E stache i sun za cine
De tte e cose viste,
E u cadru u l assai triste.

Ma i rati i sun criusi,
E u viu u latirava,
Fra i baussi ci smurfusi,
Cianin, cianin u landava,
E tra cioti e stradete,
U larrivau ae Gianchete.

Ges Maria agiteme
A sustegne sa vista,
Casamiciula a freme,
Ma chi a ci cosa trista
L viu e spiantu indegnu
Di omi, e de linzegnu.

Chiss za tanti morti
De suta a se macerie,
E, gente sensa torti,
Chiss cante miserie,
P a curpa din grandomu
Chu leira sulu in gnomu.
Cusc u nu sinfava,
E dopu ave pensau
Che a nte lagantava,
In sgarbu u l atruvau,
E l u se ghadurmiu,
Che leira u ci aspediu.

Ancura leira scru,
Candu u sadesciau,
Pe metisse au segru,
U gau u l passau,
Ma u leira ancura stancu
P av durmiu inscin fiancu.

Dau Dassiu, e catru strade,
I ln lasciau indecisu,
Avura chi linvade
A puira, cume avisu,
Din rischiu ci veixin,
E u erca u bon camin.

Ma standu a mente in sci,
U ve che lusteria,
Cumerciu, a nu gh ci,
E versu a ferruvia
Gh ttu derrucau,
E u ponte u se n andau.
Poveru San Mich !
Chiss cose i ghn faitu,
A ture ancura a gh,
Ma u teitu u se nandaitu,
Cusc se cae e sa ciassa,
Redute a ina carcassa.

Pigliamu Via Piemunte,
Cu in parmu de rumenta,
Se cae tte cunsunte,
E a spussa cha laumenta,
Perch inte se cantine,
Cheira leitu e latrine.

E avura amigu caru
Tabrassu, e timprumetu,
A in tempu menu amaru,
Faron forsci in ziretu
Lasci inta tou campagna,
Pe ve a tou cumpagna.

U nostru campagnolu,
Carandu dinti Scri,
Au ponte molu, molu
U larrivau, ma duri
Sapresentava i passi
P in ratu da rivassi.
Furtna che se gente,
I ln sentiu a sirena,
E, chi gh daitu a mente,
E chi scapau serena,
Inti refgi isc
Caicun u landau a durm.

Ma sc che ghe n staitu
Che safermau intu leitu,
E disgraziau, u l faitu
A fin da ca e du teitu.
Avura cresce lerba
Inscie sa terra axerba.

Chi, suta se macerie,
Gh ttu assuterau,
Ti vei cante miserie
Cha gherra a l purtau.
Segru che duman,
I se ne lava e man.

E avura, dascusun,
Cařamu intu carugiu
Ditu da Prescesciun,
Ma chi se ghe ve dugiu,
E ga se nu l vera,
I teiti i ln fau veřa.

 

Eirimu pezu ancura,
Chinta trincea i surdati,
Perch nu gheira ura
De mete in toura i piati;
Nu leira scciupetae,
Ma leira canunae.

E cante narrivava !
In catruentu au giurnu,
E cume i ne scibrava
Indossu, e ttu inturnu,
Che puira ! e che spaventu,
Jiii...cra... ancura u sentu.

Inti rifgi ascusi,
Da bestie, cume nui,
I fava i curagiusi,
E cin de pelissui,
I se gratava a schina
Fra in scrusciu e ina ruvina.

Avura, ti i sentiu,
Cusc, in p ci in p menu,
Ti acapirai aspediu.
Andandu a ve, aumenu
D faccia du desastru,
Ti scrivi u libru mastru.

Ti vei sa spassegiata,
Du Cavu, a leira bela,
Ti vixevi a valada,
E tta a costa, in sela,
E sa bela marina,
Giauna, verda e trchina.

I gli i sestasiava
Da Antibu a A Burdighea,
E u su chu iřuminava
Su cadru, che lidea
Dartista a nu gharriva
Tantu a l lxe viva.

Chiss si u refaran,
U leira in munmentu !
Veixin e da luntan,
U fava lurnamentu
De linseme du Scgliu,
E u lapagava lgliu.

Avura riturnamu,
Andamu in po ci in sci,
Perch anc ghe, namu
Du bon da cacia z.
Che pe via Garibardi,
Cianin, che si bastardi
Cumpagnu, sta in p a mente,
Cume i t ln ridtu,
Fa finta che se sente
Sun e campane a ltu;
messa de seture,
Pe in po a nu cont e ure.

Poveru San Giuani !
U teitu u nu gh ci,
Mira in po li che dani,
U campanin u l z,
Che sgarbi inte mraglie,
I cadri i me pan maglie.

Ah ! chele campanete,
I tintinava in cantu,
Cun note cusc sccete,
Che leira au c inincantu:
Tin tin ti tan tan
Tan tan ta tinti, tati ta tinti ...

Ascaixi che me ven
Da cianze, de pens,
Che ttu u nostru ben
U se nandaitu a ma,
Pe av daitu da mente
a chi saveva gnente.
Ma mancu ci si sciti
I nu sun respeitai,
Si chi, i sun deliti,
Da bestie, e nu crestiai,
Da bestie e ci feroci,
Ma i omi i sun atroci.

Amigu, mi sun stancu,
E u stmegu patiu,
Cusc nu saciu mancu
De duve sun sciurtiu;
Marracumandu a t
Pe u dorme, e pe u men.

A linduman matin.
I ln aissau a prua
Au Cavu, cian, cianin,
E stirassandu a cua,
I van a remisasse
In scin mgliu de strasse.

E propiu li davanti,
Au giardin du Prevostru.
Cusc pensandu ai Santi
I dixe in patenostru,
Ma u ratu de ita,
Situ u nu p ci sta.
E tassegru che,
Lintrata epi luscita,
Mesrandu u perch,
Ti veirai cose schifa
Da tti si talenti,
Chi studia cun i denti.

Vegni cun m chandamu,
Cian cianinetu, in ziru,
Cusc, t cumensamu
Dau ci veixin che miru,
E sensa faghe tortu,
Dae muneghe de lOrtu.

Ti vei chela geixeta
Cha l tta scuverta,
Cun drente ina brueta,
E a porta tta auverta:
A leira bela tantu,
Avura vegu in spiantu.

De l i sun intrai,
Zirandu pe laut,
Epi i sun passai
Drente inte lUspe.
U nostru campagnolu
U zira, e u store u colu.

 

E gente ci i nu san
Cose pensa ne di,
De cheli i se ne van,
Di autri i resta chi,
Perch i sun sensa sodi,
E gire a ciant ciodi.

Ma caru amigu mei
Lauturit a nu gheira ?
U dce e a so mineira,
Ghn ditu inscie dui pei,
De risurse grandiuse,
I seira tte ascuse ?

L megliu nu parlane
Perch lAuturit,
Invece dagitane,
Cui lrchi inta frit,
Cixendu sensa aud,
I laspeitava i v.

Cusc cume i surdati,
I pezu, abandunai
A l roba da mati !
I nn sacrificai
Tra auxelassi e lrchi,
Che megliu leira i trchi.

E leira in auxeletu,
Vrandu bassu, bassu,
C nome de Gigetu,
U te rumpiva u passu
In tti i muvimenti,
Crescendu i tou turmenti.

E semu intu ci belu:
Americai e Ingřesi,
Che nu ghe basta u celu,
In terra cui Francesi,
I munta insce Granmundu,
E i mira ttu rundu.

Canui da tte e parte,
I tira daperttu,
A gherra i a ciama arte !
Ma pa che sece in brtu
Chelu che l invent,
Megliu su stava a ca.

Da avustu fina a avr,
Pe tti i tu mesi,
A l dur cusc,
Cun tti i nervi tesi,
Ascusi inte cantine
Sperandu de sciurtine.
Ghe fa lmanit,
Cha se cumve, a in can,
Chu piglia ina fuet,
Epi cun bumbe a man
Dau clu, e dai canui,
Mire a ne fa a miřiui.

O caru mei amigu,
Ma cose ti me conti,
In verit te digu
Chn faitu ma i mei conti,
Perch pe zunze fin
Gh ancura du camin.

Felice t, mei caru,
Vivendu sci in campagna,
Ti neiri a in bon riparu
Inseme tou cumpagna;
Lasci nu gh bersagliu,
Ecetu che pe sbagliu.

Ma chi; sta a sente ben,
Dopo i vintun de zgnu,
Cume se fusse ren,
Cumensa inautru pgnu,
Chu pica de mitraglia
E strade, Oh che canaglia !
Sa tragedia bestiale,
Inura a l dr,
Pensa, in disastru tale,
Tu lasciu imagin,
Se i gli toi i resiste,
E ancura u c u tassiste.

Pensa che tta a nte,
Si poveri pumpei,
De cre cume de cte,
D testa fina ai pei,
I nn pigliau e vistu
Suta su celu tristu.

D cae chi se brxava,
Morti e fer ascusi,
De vuxe chi aciamava,
Misteri dulurusi !
Pe lepuca che semu
A stentu su credemu.

E nui che sildevimu
Che dopu lautra gherra,
A paixe che vuxevimu
Insce sa stanca terra,
Sa favimu segra,
Pe' contru, ... che fegra !
E gente ci i nu san
Cose pensa ne di,
De cheli i se ne van,
Di autri i resta chi,
Perch i sun sensa sodi,
E gire a ciant ciodi.

Ma caru amigu mei
Lauturit a nu gheira ?
U dce e a so mineira,
Ghn ditu inscie dui pei,
De risurse grandiuse,
I seira tte ascuse ?

L megliu nu parlane
Perch lAuturit,
Invece dagitane,
Cui lrchi inta frit,
Cixendu sensa aud,
I laspeitava i v.

Cusc cume i surdati,
I pezu, abandunai
A l roba da mati !
I nn sacrificai
Tra auxelassi e lrchi,
Che megliu leira i trchi.

 

Da Vicu Ulivi u passa,
In Via Falerina,
E u spunta inscina ciassa,
Cha leira assai pecina,
Pesse da Catedrale,
A Geixa principale.

A Geixa ancura a gh,
E mancu tantu scossa,
Ma chelu che nu gh
A l a campana grossa.
Sa bela mei campana
Charregurdava a Diana.

Cun chelu son pateticu,
Candu cařava u s,
Fina intu c din sceticu
Ghintrava in p dam;
Am du ben pe tti,
Di boi cume di brti.

Campana cha sunava,
Ae feste e ai funerali,
E giste a lintunava,
E ure di murtali;
Ma Cavu e Scgliu autu
Cun t i ln faitu u sautu.

Cun tanti l mirenti,
E i urli di fer,
E i cianti di parenti,
Chi zira stramurt,
A cianze e laumentasse.
Ridti cume strasse.

Cun safare di ponti,
Chi nu sun stai tucai,
Perch i ln fau de conti
Chi leira assai sbagliai,
I ln amassau da gente
Cha leira a ci inucente.

E treze giurni dopu,
L propiu ai ventitri !,
Cusc, cu u stessu scopu,
Su castigu di Dei,
U l turna ciumbau
Inscie larrubatau.

E turna ai dui zen,
Delongu inte chelura,
Cha ven dopu u sdern,
Si auxeli i se demra
A fa u zgu di ponti,
P fne di raconti.
L, versu Burdighea,
In sciamu dauxelassi,
Che nu ti ni lidea,
Lxenti a grandi sprassi,
Vřandu, a nui i vegniva,
Ma e gente i nu acapiva.

E tti i stava a mente,
Dae porte, e dai barcui,
Cusc luntan se sente
In rumbu, e ci de dui:
De Nervia i sun sautae
Cume ina vota e cae.

Cusc sensa sav
Au gistu cose leira;
Se sente e pi se ve;
Inautru sturmu gheira,
U punta scie Gianchete,
E u sfunda cae e casete.

Niscin saveva ci
Cose pens ni di,
Chi caminava in z
O riturnava chi,
E i morti i leira tanti
Assuterai inti canti.
De lrchi, chi asciascna
E gente cume ninte,
Tirandughe inta schina,
Ascusi der ae chinte;
Perch se gente l
I fan sempre cusc.

Chi, invece besgnava,
And cun precauziun,
Ai lrchi sazuntava
E bale de canun;
Cusc cume puxevimu
Ai canti se storsevimu.

Avura, stame a sente:
T nu ti i vistu i fati,
Che me renven in mente:
A l roba da mati,
E chi nu gheira, a stentu,
Purr crede u turmentu.

Leira dixembre, ai deixe,
Lanu carantatrei,
Ai relri de Geixe
Tresure e trentasei:
Parlandu sentu in psu,
Chu lascia u c suspsu.
E chi va ai dui va ai trei,
Cusc u dixeva, e intantu,
Pensandu ai Fiřistei,
U l ascapau, intin cantu,
Perch de l passava,
Due negri chi fmava.

Cusc standu a speit,
U ve sciurt inamigu,
Chu leira pe munt,
Intu cuventu antigu,
De muneghe de lOrtu
E u caminava stortu.

O caru ti ranghsi ?
Ti sei feriu in serviziu,
E lautru, i lerfi ufesi,
U dixe chu l in viziu
De camin cusc,
Pe puira de mir.

Ma pi u conta ghe ttu:
Amigu, t in campagna,
Faixi, patate e strtu,
Ti nvi, e isci a muntagna
Puxevi andave a scunde,
In barba a chele runde,

 

Mascundu inscina parma,
E vegu in gran surdatu,
Capelu cun inarma,
Vestiu de cur fatu;
Su chi u l propiu Ingřese,
E inautru u l Franese.

Ma duve i sun i nostri,
I ln amassai tti ?
Letanie e patenostri !
I canti i sun di mti.
E mi nu digu ren
Perch ghe vegu ben.

Avura che ven scru
Mi, sensa fa burdelu,
Cu in tocu de pan dru,
Me nu belu belu,
Sperandu intu matin
Pe ve in p daveixin.

Avura sciorte u s
U stessu dina vota;
Ma l scangiau u cuř,
E a gente ci devota
A dixe u sou perdun,
Matocu se ghe sun.

Figlii che nvit.
Che idea lminusa,
De grande utiřit
Cha nu larreste ascusa !
Perch a ne servir
Pe se nand a bagn.

Avura u nostru ratu
U sente aud de stala,
Cuntentu e mezu matu,
De nustargia u se sciala,
Perch it o campagna
listintu u lacumpagna.

E u munta inti Rivai,
U passa dinti Scri,
Tra i cupi arrubatai,
U fa i trei scunzri:
Scign sarveme vui

Da ladri e pelandrui !

Povera Ventemiglia !
Cantine; apartamenti,
E stale cua mubiglia

U l pan pe i mei denti;
Ma ercu inte sa paglia,
Nu sciorte ina brgaglia.

Propiu nu sun cuntentu
De ttu cosn vistu,
Pe avura intu Cuventu  2
Pa ttu fritu mistu:
E cae sensa teitu,
I omi sensa peitu.

Passamu in po a sccimaira,
Andamu in p lasci; 3
A nu, traversu a giaira,
U ponte u nu gh ci,
E mancu a passerela
Cha leira cusc bela.

U Burgu u l in desastru,
E San Giaus u l pistu;
Se ghe p mte in nastru,
Ciantaghe in baticristu,
Ma cume mai faremu
Cua barca sensa in remu.

Passandu a grande ciassa
Vitoriu Emanueře,
Cianin, cua testa bassa,
Sensa lasciaghe a pele,
U s atruvau davanti
A in sgarbu da giganti. 4

De chi ghe vegu ben,
E vegu intina ca,
Duve gh in va e ven,
Chu da da suspeit;
L drente gh i franesi
Chi fan cume i zenesi.

Vegu chi lintra in tanti
Chi erca in passaportu.
Epi ghe n autretanti,
Chi van cu u colu stortu,
Chi van p fasse bli
In grazia ai cuřuneli.

Si l i sun persunagi,
Che se vegnisse i trchi,
I fareva mariagi
Ci beli che cui lrchi; 1
Che i sun boi de ttu
Basta pesc intu brtu.

E duve i gode ben,
L candu i so interessi,
Sensa cunusce ren,
I fan di gran prugressi.
T storsite u ervelu
Pe fa in discursu belu.
Ghe ne chi sun ingresi,
Pe fa de scumpatele,
Ghe ne chi sun franesi
E rssi, ma e ci ble
I sun chele persune
chi scangia c e curune.

Sentu in veciu chu dixe:
Che nui de Ventemiglia
Amu funde e raixe,
E semu de famiglia
Che Ruma a n adutau,
E u laite a ne l dau.

Cusc cun vuxe ciaira
Su veciu u l anc ditu:
Che laiga da sccimaira
A l sacru diritu,
Che mai nu cederemu
Tantu che viveremu.

E avura figlii cari
Ve digu cun cusciensa
Cume da pari a pari,
Che tta chela sciensa
Che i omi i ln cantau,
A pa riu lavu.

 

Ai Vintinche avr
Candu feniu sa gherra,
I omi i sun sciurt
Cume de suta terra:
Mti e cuntenti, ma,
Pensandu libert.

In ratu de campagna,
Chu stava cusc ben,
E cun a sou cumpagna
Nu ghamancava ren,
Perch u ghe sava fa
Ascusu int'u sř,

Su giurnu l u l ditu:
Mugli nu sun cuntentu,
Se mi nu scangiu scitu,
E vegu su talentu
De lomu inte su mundu,
Chi dixe chu l rundu.

E sensa ci ripete,
U l ciantau l ttu,
Granui e evulete,
E fandu in gran saltu,
U l prtiu contentu,
De cursa cume u ventu.

Cusc andandu atentu,
Sautandu i caussinassi,
U ve nomu cuntentu
Chu va cui gli bassi,
Pensandu a fa partiu
Di dani cuu bon Diu.

Lasciamuřu in po fa,
Ciacn i so pecati
U i porta duvu va,
Certu nu atoca ai rati,
De fa da cunfess,
O Giudie o tt.

Cose mai vgu ? Scapa !
Autru che gati chi,
Sun fritu si maciapa,
Se sente fa: sid;
Ma seze i sun si omi;
Chi mangia i nostri nomi ?

Sa chi a l pi grossa.
I mouri a Ventemiglia ?
Me pigliu ina picossa,
E fassu ina Bastiglia,
Tantu ghe lamu za,
In terra, a tramez.
Dopu sa rifresciun,
Andandu passu passu,
E cume dascusun,
E sensa fa fracassu,
U latrva ina riuniun
De inch intin purtun.

Dui meighi e in raixun,
E dui chi fava a spia,
Chi fava u sou mest
Cua facia arreperia,
E i dumandava ai trei:
Di che partito sei ?

Ma l su chi u mumentu
De sciorte u cumnismu,
A fede, u sacramentu,
Parl de sucialismu ?
St a mente su disastru,
E fe da capumastru !

Ma i inch i sun scapai
D puira de sa vuxe,
E duve i sce andai,
Nu u saciu, ma sa cruxe
C
ha psa in sci sdern,
In giurnu a fenir.

E strade ci i nu leira
Che mgli de rmenta,
E daperttu gheira
Aud cume de mm... menta;
E porte in tte e cae
I leira spařancae,

Fenestre nu ghe neira,
Orbite sensa gli.
E versu u fa da seira
I paresceva trgli;
Nu digu ren de cae
Chi leira sprufundae.

U nostru pelegrin,
Davanti a su disastru,
U s afermau veixin
Ai pei din gran pilastru,
E u stava a mente u clu
Chu leira cusc belu.

Ma cose mai i ln faitu
De rumpe cusc ttu,
Raixun nu ghe n staitu
Autru che fa du ltu.
Povera Ventemiglia
De chi ti sei a figlia ?

E candu u l arrivau
In sci Valun, in gatu,
U leira l ciantau
Ci atentu che in surdatu;
Ma u nostru pelegrin
U leira assai ci fin,

Perch aprufitandu
Di dani de sa gherra,
U s ciantau sghigliandu
fra i cupi suta terra,
E tantu l u gh stau,
Che u gatu u se n andau.

Pi, candu u l sciurtiu,
P urizuntasse in p,
U l scapau aspediu
In ca Caramagn,
E sbitu dau teitu
S messu au parapeitu.

Lasci, ttu u vixva,
E usservandu ben,
I gli i gh dixeva:
Ma se nu gh ci ren !
Alura u l cařau,
E in ziru u se nandau,
di Giuseppe Bosio - Pippu
Ventemigliusu

di  25 avr  1945

U RATU

 

inizio pagina