MAREGGIATE    STORICHE

 

G U I D A
A BARMA GRANDE

   U NOME D CIASE E DI SCGLI

          DE VENTEMIGLIA
                                                                                                       Emilio AZARETTI - 1974
.
       A costa de Ventemiglia a va d buca da sccimaira de Nervia, che inti parlai da val i a ciama a rivaira, au valun de San Lu, chu marca avura u cunfin fra lItalia e a Frana.
       Candu Mentun u fava parte du Principatu de Munegu, u cunfin u leira au valun de Garavan, e, a levante de stu valun, gheira d terre chi se ciamava e Cse e i leira prupiet d famiglie mentunasche, chi lva diritu de purtasse a Mentun i frti d sou campagne, pe u ci limui, mandurin e purtegali, sensa pag de dgana.
        Ma riturnamu nostra costa, che descriveron partindu da Nervia e andandu maniman fina au cunfin.
       A buca d'a Nervia a l tap d' giaira pe a gran parte de lanu e sulu candu ven a rivaira grossa a resta dverta pe caiche tempu, pi, candu laiga a se fa scarsa, i marusi i a tapa e i rescuri i van inta marina passandu suta a giaira.
       Sti ani, candu a giaira in sci ciasa a leira ci abundante, capitava caiche vota che a cineira da rivaira a nu puxieva drvisse ina buca, laiga a linundava alura e campagne e pe and Burdighea ghe vuxieva u gussu.
       Sbitu a punente da buca gh caiche pecin scgliu, pi, fina au Valun de San Segundu, (Resentello) ina cianra darena scceta, chi ghe dixe e Asse e che, entani fa, a lva ina ciasa larga da setanta a entu metri, cun de dne darena, ciantae de tremairixe e de baticristi, a redoussu d campagne.
      Avura dopu tta a giaira chi ln purtau via da'u Ria e da'e ciase, a l redta a pochi metri; cverta de grava grossa e de pocu gravin mescciu darena, insci'a riva da marina. U fundu, za a poche brasse, u l cvertu de fangu.
      A parte d buca du valun de San Segundu fina buca du Ria, gh caiche pecin scgliu, du giancu (fangu) e di banchi de tremurina.
      A costa, buca du Ria che, candu a Ruverin gheira u Lagu, a leira averta a furma de estariu, a l scangiau inte sti rtimi seculi.
      Cun linterramentu prima du Lagu e pi da sccimaira s vegnu a furm ina barra de giaira, traversa d buca, che a scangiava suvente postu dirigenduse pe u ci versu levante, cume se p ve in sci'a carta de Vinzoni du 1773 e cume acapitava ancura au prinipiu du nostru seculu, avanti chi fesse i mi in cuntinuaiun de larginara du 1870.
      Cusc, a ciache spustamentu d buca, se tapava limbucara du portu, chu leira inta sccimaira, suta ae mraglie de Ventemiglia e, pe in longu periudu, tte e vote limbucara a vegniva turna scav, cume se p ve d stampa de J. D. Harding du 1837, cha mustra dui barchi in veixinanca d buca e n arrente au ponte.
      Cuu prugred de linterramentu, u portu intu Ria u l per staitu abandunau e ina stampa de F. Perrot du 1845, a ciama Le port de Vintimille, a ciasa de San Gisepe cun di barchi tirai au scitu.
     incanta metri a punente du Ria, propiu in direiun du Cavu, in sci ciasa da Marina San Gisepe, cumensa i scgli, chi sun, n pe lautru, a ina deixena de metri d riva e ghe n n chu sciorte da laiga e che, pe a sou furma, i u ciama a Schina dAse.
      Pocu ci a punente da Schina dAse, gheira ina vota trei scgli famusi: a Pria Naviglia, dita isc Pria Grana, auta in pa de metri, longa catru e ascaixi runda, cha leira propiu in sci riva e cha l staita sccianel d marina versu u 1932, u Scgliu Autu e a Pria Margunaira.
      Isc u Scgliu Autu u leira in sci riva da marina, a pochi metri d Pria Naviglia, ma cua marina bunassa u lva in pa de metri de ciasa davanti. U leira autu ina chinzena de metri, de furma cadra cume in pilastru, largu da ci a menu sei metri base e cu ina gba a meza autessa, d parte de terra.
      Au cu' survan, chu leira cianelu, gheira in tocu de mraglia, di arbureti dauriva sarvaiga, in pecin figu, di custi de rumanin e de lerba e e gente i dixeva chu leira u Giardin d Strie, chi ghandava, inte nte sensa lna, inseme ai Corsi (striui aisc eli) a faghe i festin.
      Cui fundamenti mangiai e scrai dai marusi, u s derrucau intu 1917 e, de trei chi leira, gh restau ci num a Pria Margunaira, a vinti metri da riva, auta catru metri sutaiga e inche fra, cha pa ina bisciacossa. (Antico nome della tartaruga)
      A ciasa a punente da Margunaira a se ciama Suta Cola, per cose a l propiu suta a Cola, cha separa u Munte d Muneghe dau restu de Ventemiglia auta. Stu nome u l purtau in sci carta de Vinzoni du 1773.
     A ina frna de entu metri d ciasa, gh a Seca di Frati, cha l longa ina carantena de metri e a munta fina a trei metri dau f de laiga; u sou nome u ven dau campanin da geixa di Frati de San Francescu, chu serve da mira.
      Ci a punente gh i Scglieti, in recantu de incanta metri pe incanta chu larriva fina prima punta da Roca e u l cin de scgli, in parte sutaiga e in parte fra. I Scglieti i se trva avura drente au portu in custriun, fra u m e a Roca e i duveran esse cverti pe fa a banchina.
       Infra a Prima punta da Roca e in grossu scgliu, ditu A Ciapa, chu fa parte di Scglieti, gh in can, duve ghe passa gistu in gussu, chu se ciamava u Portu Peggliu, e se ghe tirava i gussi candu gheira du ma.
       Caicnautru de sti scgli u l in nome: gh a Carga a catru, inche metri d riva e ci fra e Cipe, dui scgli cianeli, a fi daiga cue aighe cine e in parmu fra cue aighe magre.
       In po ci fra gh isc ina surgente, cha ven sci dau fundu da marina e a se p ve candu nu fa ventu.
      Tti sti scgli i leira di truvanti de pudinga cverti dae paute (argilla), chi sun staiti scrai dai marusi, cume mustrava ciairamente u Scgliu Autu, cun a sou muraglieta au cu survan.
       A costa fra u Ria e u Murru Russu, cha carava ina vota a picu fina inta marina, a leira faita de paute cume chele che gh ancura surva ai Scglieti, chele du Funtanin e chele chi nu ghe sun ci, ma chi ln lasciau u nome ae Calandre (calanchi).
       A Roca a l ina grossa massa de pudinga, che inti urtimi deixe metri a cara ascixi a ciungiu inta marina, duve a furma due punte.
       Fra ste due punte se drve a fi daiga ina barma cha se ciama u Furnu, longa forsci ina incantena de metri; pe intr inte lrtimu tocu, che u lva fina ina pecina ciasa, besgna per ciumb, essendu u passagiu ttu sutaiga.
       Passau a Segunda punta da Roca gh, a ina deixena de metri surva u fi de laiga, ina cengia cianela chi ghe ciama u imun, duve i ghe van a pesc cua cana.
       A incanta metri da riva gh inautra barma, ma pocu funda, che sereva megliu ciamara in straciungiu, dita a Tana da Vurpe.
       Dopu a Roca ven a ciasa d Calandre, che destae a l in secagnu darena longu a ci a menu entuincanta metri, duve se p and, de longu tucandu, fina a incanta metri d riva. Dinvernu per, pe via d currente, sutaiga sciorte fra di grossi scgli e a ciasa a se crve de giaira.
       A tuentu metri fra d Calandre, gh ina grossa seca, longa da levante a punente ci de tanta metri, cha se ciama a Seca da Madona, cun duze brasse de fundu.
       U nome u ven da na d mire: a geixeta da Madona d Vert pe e ruve du Forte San Paulu. Lautra mira a l a Nave, in scgliu da Punta da Murtura, pe u Campanin de Mentun.
       Feniu e Calandre, sparisce a ciasa e cumena turna i scgli e n di ci grossi, chu veglia cue aighe magre, u se ciama a Durmigliusa, pi ven i scgli du Murru Russu, in murru chu piglia u nome dau cuř da terra e d roche, apena ci in la, a fi daiga, gh u Scgliu da Crava, distante ina deixena de metri da terra, ciamau cusc pe a sou furma.
      Ci avanti a Ciasa de Scisciarisi, cu in can fundu davanti, chu permete de tiraghe i gussi candu gh du ma.
      A punente du can gh u Secagnu e arente u Scgliu Longu, faitu cume ina passerela dina chinzena de metri, chu parte din terra e u va dritu inta marina.
       Sarriva cusc au valun de Laite, cu in gran secagnu de scglieti rundi davanti buca, stirassai forsci da u Bevera, che dantigu, avanti de devent tribtariu du Ria, u sbucava li e u l furmau u cian de Laite.
       Dopu u valun, a ciasa de SantAna cha piglia u nome da ina geixeta cha l staita mangi d marina versu u 1922 e pi i Scgli de Mamante e cheli de Suta di Pin, chi larriva fina Punta de Begnamin.
       A sei-seteentu metri fra de Mamante gh a Seca di Zanin, cha piglia u nome da ina mira pe a fraiun di Zanin, lautra a l a lau da Punta da Murtura pe a ca grossa de Mentun.
      Ciamenu a inchecentu metri fra da seca, gh in grossu scgliu sutaiga chu l ciamau u Scgliu du Defiiu, duve caiche vota i pescavui i larrestava agantai, fandu a pesca du tartanun.
      Derr Punta de Begnamin gh a ciasa cha porta u meiximu nome, in bon redoussu pe tir i gussi candu gh du ma da lebeciu, ma averta au levante e au scirocu. Pi a pecina punta de Barbant cua sou ciaseta e a costa de levante da Punta da Murtura, cha se ciama a Souma, duve sti ani ghe dava fundu i barchi a veřa, pe reparasse dau lebeciu.
       U cavu da Murtura u l due punte, chi sun distante na da lautra ina enten de metri. Chela de levante a se ciama Punta da Murtura, e a l davanti, a trenta-caranta metri, in scgliu faitu cume a gba din camelu, chu se ciama a Nave.
      Andandu fra sei-seteentu metri satrva u Scgliu de Munegu, ina ciapa de catorze pe sei metri, a nve brasse de fundu (dinturnu gh da vinti a trenta brasse). E mire i sun u Campanin de Mentun pe a Lanterna du portu veciu e a Nave pe u Sgarbu, in passagiu pe ca
ř Ciasa de Barbant.
       A punente e ci fra du Scgliu de Munegu gh isc in grossu tassun chu se ciama u Pignatun.
       A punta de punente du cavu da Murtura, chi ghe dixe a Punta da Meruna, a l in grossu scgliu fra de laiga, a pochi metri da terra, e pi a cuntgna sutaiga pe sete-tuentu metri, furmandu dui secagni a fi daiga, distanti n da lautru ina enten de metri, chi se ciama a Msa sutana, o de terra, e a Msa survana, o de fra, periculusi pe e barche, candu gh e aighe aute e i nu se ven.
       Fra d Mse gh a Seca da Bagarina, cha piglia u nome da ina stradeta da Murtura, cha serve da mira.
      Dopu a Punta da Meruna ven in pecin gurfu ciamau a Meruna, cu ina ciasa strenta longa dxntu metri, serrau a punente da in scgliu tregiu: i Trei Brechi e da diversi autri, mezi fra de laiga, cunuscii cume i Scgli da Meruna.
       Sinscontra pi u Secagnu da Funtana, chu piglia u nome d famusa surgente cha ven sci cun forsa dau fundu da marina, fandu rebuglie laiga, cume chela ci pecina che amu za regordau parlandu di Scglieti.
      Passau u straciungiu in facia Funtana, gh in autru pecin gurfu u Darsenun, cu ina bela ciasa darena e graveta, larga ina trentena de metri e longa ascaixi trxentu, serr a punente da ina pecina punta che avu' a se ciama isc ela de Begnamin, cume chela che amu za numinau a levante da Punta da Murtura.
       Fra du Darsenun, a incheentu metri d' riva gh a Seca du Pertsu, cha l pe mira a Punta de Begnamin pe in passagiu suta a ferruvia (u pertsu).
      Dopu a Punta de Begnamin sarriva ai Baussi Russi, cue sou famuse barme, duve gh a pecina Ciasa d'i vi, cha piglia u nome dai giairui, grossi e rundi cume vi, chi a crve.
      Andandu avanti fina au valun de San Lu, a costa a l furm da in scařin de roca, autu caiche metru, chu l davanti, desperseverai chi e la, di scgli, in parte fra de laiga.

       Pubblicato sul numero XIII de A BARMA GRANDE, edita dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri nel 1974, questo lavoro in ventemigliusu del dottor Emilio Azaretti, ha la prerogativa di descrivere dettagliatamente la costa marina ventimigliese, mantenendo vivi i nomi locali di spiagge, scogli, punte, golfi, calette, rocche e secche marine a vantaggio delle future generazioni.

   Molto interessanti sono le mire assegnate ad alcuni importanti riferimenti soffolti.

 

 

 rivista il: 16 settembre 2013
home
 

 

A  MARINA  DE VENTEMIGLIA

A  MARINA  DE VENTEMIGLIA

          Nel corso della "storia", il Mar Ligure ha avuto una grande importanza per Ventimiglia e la Zona Intemelia, non fosse altro per i suoi territori di costa, coi quali si rapporta come parte integrante. Dal XIII secolo, fino al XVIII, i pescatori hanno dovuto sottostare a balzani veti, mentre i navigatori hanno dovuto migrare per poter lavorare, sul loro mare. Una netta ripresa della marineria ventimigliese, sia nella pesca che nella navigazione costiera, durata fino all'ultimo conflitto mondiale, per poi essere dirottata, massimamente su San Remo.

 
 
 

 

Mareggiate  Storiche
I pescavui d'A Murtura