Ancöi l'è e i sun e ure
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

 

 

MÉTEU  VENTEMIGLIUSU

Arie - aighe - troi e lampi

 

 

VENTI  E  VENTUI

                                                                                                                          Luigin Maccario 1992

    A nòstra a l’é ìna çità de marìna, cüverta ae spàle dàe sòu béle muntàgne, cuscì che i sou vénti, maiscì presénti; pe’ u ciü, i sun àrie de ma’.  Càndu se va’ vérsu l’Estàe, u véntu ch’û dòmina ìnsce tüti u l’é u Levànte. Int’i mési càudi tégne bàncu u Maistrà. Da l’Utùnu, fina â Prìma, u a fa’ da padrun u Punénte. Int’u nòstru paìse, tüte e ventàde i tégne bàncu pe’ dùi o tréi giùrni, avànti de carmàsse d’u tütu.

    A Levantàda a savàgia l’aiga, cun de büfurùi de véntu ch’i pùssa in prefùndu de ùnde crestàe, ùnde ch’i s’ingiànca de scciüma, tantu ch’i parésce fìna peguréte. A méte in muviméntu d’i marùsi rùndi, ch’i végne a frànžise ìnscia rìva, scciümàndu a partì da Levànte e andàndu a fenì, ün derré l’autru, fina ìnsci’a Pùnta d’A Mùrtura. Càndu i marùsi i sun ancu’ ciü de travèrsu â riva, l’è u Gregà ch’u pìglia u supravéntu. E Gregalàde, pe’ u ciü i sun pezu d’u Levànte sccétu.

    A Punentàda a fa’ enscià u ma’, cun de cavalùi àuti, méssi in fìřa cùme tànte bestiàsse ingöbae ch’i se scùrre, vegnendu da versu Frànça e scavarcàndu a Pùnta d’a Ròca, fìna vèrsu e bùche d’è scciumàire. Ma sovénte, u l’é u Punentélu a guvernà l’andiu; alùra a marìna a bùgia apéna, apéna e l’ària a se respìra che l’è in pieixé.

    A Maistralàda, parésce ch’a végne ascàixi da Punénte, ma i marùsi i sun franzénti fìna dàu làrgu e scciümandu i s’arrubàta ìnsci’a ciàza, remescciàndu tüte e prìe, ch’i l’amüglia a gràva còntra i möi. Int’e giurnàe d’Estàe, u Maistralìn u càřa fréscu d’ae Valàde de Làite e de Mentùn, u lìscia e àighe, che de tàntu in tàntu i tremöra, cun de barbàgli de lüxe.

    Càndu a marìna a l’ingròscia, vegnéndu drìta vèrsu a rìva, da Mezegiùrnu; l’è perché u Levànte e u Punénte i se mésccia int’u Rebòssu. ‘Stu li u l’è u véntu, tütu e sulu nostru, ch’u tìra da Libéciu e u nu’ se presénta gàiri fòrte, ma a marìna a mùnta cun de marusi, lònghi e àuti, ascàixi mài d’a meixìma fòrsa. Dòpu tre o càtru undàe de méza puténsa, arrìva ün o dùi marusi de fìřa, ch’i deròca tütu.

    A Libeciàda de Rebòssu a nu’ l’é sülu in perìculu pe’ a génte ìnsci’a rìva, ma a méte in pena inscì i navegànti. L’àutra traversìa periculùsa pe’ i marinài, a l’è u véntu ch’u l’arrìva da Marséglia, cařàndu zeràu pe’ a valàda d’u Ròsu.  Se tràta de u famùsu Mistrà, che parésce ch’u céghe ascàixi da Maistrà, percòse u ven dàu Gùrfu d’u Leùn, pe’ còntra, da nui, u l’arrìva ascaixi dàu làrgu sccétu.

    Dùe o tre vöte a l’ànu, ìnt’a bèla stagiùn, végne in véntu d’a l’Africa; se tràta d’u Sciròcu, ch’u fa’ muntà u càudu e u pòrta l’ümidu, cun de nìvuře càrreghe de l’arenìn rùssu d’u desértu, che candu i descarréga i brüta tütu de térra.

    Dopu u cařà d’u su’, ascàixi tüte e séire, u véntu ch’u travèrsa pe’ lòngu a valàda d’a Röia, u càrma tüte e àrie de marìna. L’é càndu càřa a Tramuntàna, in’ariéta frésca e tésa, che passàndu sùrve e çìme d’u Bégu e d’ê Meravéglie, a sfiùra u Granmùndu e a Longöira vegnéndu drìta a rumesccià ìnt’i carrùgi d’u Scögliu. Inta valà de Nervia a cařa dau Turagiu e a passa surve tüti i paisi, renfrescandu fina int’e Asse.

     Candu u tempu u l’è bon, l’é ben a Tramuntàna, che vèrsu séira, a lìscia l’àiga d’a marìna, tegnénduřa cianéla fìna a l’Arba. Cùme se léva u sù, ìna bufunà tésa da Levànte, a scàrrega l’ària d’ê valàde, adesciàndu ciàche tìpu de véntu de mà, pe’ repiglià delòngu i méiximi zöghi.

    Int’u mézu a in tempurà, u ventu u zìra vurenté da tüti i canti. U l’arrìva gagliàrdu da Punénte, u s’infìřa int’a valàda d’a Scciümàira, aissàndu pe’ l’ària tüte e còse chi nu’ séce ben astacàe, inscì s’i sun pesànti.

    Da Levante, ancu’ ben de ràiru, l’è bon de arrivà de trùmbe d’ària, insci’a còsta, ch’i derròca i tèiti. Int’i tempurài d’Utùnu, candu mòla i venti de ma’, a Tramuntana a càřa cun de sfaradùi incustànti ch’i porta l’ària fréida.

    D’Üvérnu, càndu a Tramuntàna a pòrta u brütu témpu a se ciàma Büriàna, ch’a l’è chéla Zìba zerà ch’a t’azezìba u fi’ d’a schìna.

                                                                                       LA VOCE INTEMELIA anno L  n. 9  ottobre 1995

 

 

CIÖVE  CIÖVINA

                                                                                   Luigino Maccario - 1995

    La saggezza dei contadini e dei marinai intemeli ha saputo dotare nei tempi il dialetto locale di termini che differenziano anche i diversi modi di piovere. Nei periodi dell’anno piovosi i piovaschi si chiamano “ciüvéi”, le piogge intense sono “e àighe”.

    Messi da parte i vocaboli, usati per identificare eventi meteorologici, che corrispondano troppo alla lingua nazionale, restano parecchie definizioni originali ed appropriate.

    Sul nostro territorio la nebbia appare assai di rado, comunque si chiama “a négia” e in altitudine si presenta in banchi brevi ma intensi. “U negiàssu” è la nebbia diffusa sulle alture, quasi nuvole basse. La rugiada è “l’aigàglia”, mentre quando tende a ghiacciare diviene “a rusà”, che si conclude con “a sbrìna”.

    Quando piove si dice “ciöve”, ma vi sono molte varietà di pioggia che vanno da “ina tàca”, ovvero una goccia, fino al diluvio. Quando “tachéza” cadono rarissime gocce, poi “baixìna” ossia pioviggina a gocce rade, invece “ciövìna” se pioviggina in maniera costante, ma “spurghìgna” quando pioviggina a tratti.

    Il periodo limitato di pioggia rada è “ina spurga” che diventa “ina sccénega” quando è periodo limitato ma di pioggia fitta. Il rovescio d’acqua è “in lavàstru”, dilatato a “in lavastrùn” quand’è un nubifragio, che “a fa’ i bugliéti” se piove a dirotto, quando fa “ina ramà d’aiga”.

    La grandine è detta “gragnöra”, cosicché “ina gragnörà” è una grandinata, mentre “néva” quando  dovesse nevicare, iniziando con “in nevassùn” il nevischio che potrebbe proseguire con “a néva” vera e propria, che quando è molto soffice cade in “pagliàssi”, se cade piuttosto ghiacciata è chiamata “néva còrsa” o “cursìna”, perché proviene dal mare.

    Il ghiaccio conseguente ad una nevicata è “a néva caglià”, invece l’acqua “a giàssa” ed il risultato: il ghiaccio è “a giàssa” al femminile.

    Il tuono suona onomatopeico con “u tròn”, che porta a “tròna” quando tuona e a “làmpa”, se lampeggia. Cessati i tuoni si dice che “u l’à tronàu” e all’occorrenza “u l’à lampezàu”.

    “U l’à ciövinàu” se ha piovigginato in continuità, “u l’à spurghignàu” se ha piovigginato a tratti, “u l’à ciövüu” quando ha cessato di piovere, che giunge a “u l’à gragnörau” se ha grandinato ed a “u l’à nevàu” quando avesse nevicato.

    L’oggettivo “u l’à” è certamente riferito al tempo meteorologico, che per i nostri vecchi era l’unico responsabile degli umori celesti, magari divinizzati. Quando si rimette al bello, si dice che “u rebàrca”.

    Potranno esistere molti altri modi diversi o in aggiunta a quelli citati, sia per le immancabili diversità d’idioma tra zone, anche limitrofe, che per differenti prestazioni celesti; ma se ne avessi dimenticato qualcuno lampante, avvertitemi.

                                                                                                         LA VOCE INTEMELIA anno LI  n. 4  aprile 1996

 

 

PRUVERBI DE TEMPU E DE MARINA

in ventemigliusu

 

Ìnscia marìna càřa numà néva cursìna.

Sul mare cala soltanto neve corsina. (Neve portata da nubi provenienti da Sud-Est: Corsica)

 

Candu u ma’ u fa’ i lagaròti, i pescavui i tìra i barcòti.

Quando il mare lascia sulla spiaggia piccoli laghi, il pescatore tira a riva le barche.

 

Càndu a ciàza a l’è mòla, se gàsta u tempu.

Quando la spiaggia è molle, si guasta il tempo. (Spiaggia molle: bagnasciuga cedevole)

 

Còrsega avistà, libéciu in canà.

Corsica avvistata, libeccio in preparazione. (Canà: colpo in canna della cannonata)

 

Ma’ ch’u stràca, pésca fiàca.

Mare che attracca, pesca fiacca. (Stràca: onda bassa e lunga)

 

Rebòssu o rebossìn, aviàu gròssu ma préstu pecìn.

Traversia di mezzogiorno o piccola traversia di mez., rapidamente gonfia ma subito calma.

 

 féa tundà, u Scegnù u ghe mesüra u véntu.

A pecora tosata, Dio misura il vento. / Dio manda il freddo secondo i panni.

 

Candu u persegu u fa’ a sciùra, a sciüpia a s’inamùra.

Quando il pesco fiorisce, la seppia s’innamora.

 

U càudu e u fréidu, u lùvu u nu’ s’i màngia.

Il caldo ed il freddo, il lupo non li mangia.

 

Aria rùssa inta seirà, u bon tempu arriverà.

Rosso di sera, buon tempo si spera.

 

Aria rùssa de màtin, àiga e véntu pe’ camìn.

Rosso di mattino, vento ed acqua per cammino.

 

Nìvuřa rùssa, o ciöve o bùffa.

Con le nubi color rosso, o  piove o soffia.

 

Ciélu fàitu a pan, se nu’ ciöve ancöi, ciöve dumàn.

Cielo a pecorelle, acqua a catinelle.

 

Levànte, àighe tànte; punénte, àighe gnénte.

Vento di levante, pioggia; aria di ponente clima secco.

 

Càndu cànta u cücu, â màtin gh’è bagnàu e â séira gh’è sciütu.

Il periodo di canto del cùculo coincide con le frasche di maggio.

 

Càndu tròna avànti u cücu, ghe serà ina bòna anà de tütu.

I temporali primaverili, in sincrono col canto del cùculo, sono un toccasana per l’agricoltura.

 

Càndu ciöve e lüxe u sù, i sun e strie ch’i fan l’amù.

Quando nuvole di passaggio scaricano qualche goccia, ma il sole continua a splendere, è segno di streghe innamorate.

 

D’u bélu d’a nöte a vùrpe a se ghe bàgna e cösce.

Del tempo che rischiara durante la notte la volpe ci si bagna le cosce, il giorno appresso.

 

 

CIÜ ME SÉGNU E CIÜ LÀMPA

                                                                                                                                 Luigin Maccario - 2008

    Paire e figliu i s’eira inandiai, de matin bunura, pe’ u camin d’u Strafurcu, versu A Piena. U tempu u nu’ prumeteva ren de bon, ma candu i l’àn pigliau a muntà, dopu u Paraixu de Varase, da surve u Pösu l’è sciortiu de nuvuřasse negre, ch’i fàva puira. U garsun, che fina a chelu puntu u l’àva caminau spediu ben davanti au paire, avura u çercava de staghe ciü da veixin, miranduřu de tantu in tantu intu ögli, pe’ çercà d’acapì se l’anzian u fusse inchietu, pe’ via d’u tempu.

    U paire, aiscì s’u l’àva acapiu che a giurnà a l’eira ben ben ruta, e sereva staitu megliu turnà a Varase, pe’ astremasse, semai fusse carau chelu che e nivure i l’imprumeteva; uramai u l’àva astimau u Strafurcu assai proscimu, che inte ninte i sereva arrivai, pe’ stremasse a Colabassa; se u tempu u l’avesse tegnüu sulu ina stissa.

    I l’àva lasciau da pocu a Funtana d’i Sachi, muntandu dae Pinê spedìi, pe’ dugià aviau u passu, candu s’è faitu scüru cume in buca au luvu, e l’à pigliau a tronà, pe’ tostu cun d’i rembumbi destanti, ma inte pocu cun de troi sechi, propiu de derré au Martempu, ch’i fava ressautà fina u camin.

    Paire, ti senti, trona !” u ghe fa’ u figliö, pe’ sentisse refrancau.

    “Scì, trona; ma date modu, camina !”

    Dopu in po’: “Trona ciü forte, paire !”, “Scì, trona ciü forte, ma bulegate !”

    Intantu, insci Abegli àva incumençau a lampezà, cun de fürmini spedî ch’i scarsàva u cielu, fandu paresce ina lüxe ciü forte de chela d’u sù, inte chelu negru densu, spantegau, che paresceva za’ nöte. Pe’ ciàche lampu, u tron u scciopava ascaixi d’apröu, intantu che ‘ste saéte i s’infiřava intu valun d’a Barbaira e, caicüna fina inte chelu d’i Ciapagni. “Paire, avura làmpa”, “Scì, figliu, làmpa, ma tü, camina lestu”.

    D’â Funtana Santa, d’inscia crena, s’è cumensau a ve’ u sbucu de l’Avaudurin, ma la’ aiscì se gh’infiřava de saéte puntüe, intantu che e prime tache, grosse cume nuxe, i se fava sente delongu ciü d’arrente.

    Paire, lampa, ... mi gh’òn puira !”, “Segnite, dunca, segnite ch’a passa”. U figliö u se segna, intantu che ina sfirsa de lampi a precure e çime de tute e muntagne d’inturnu. “Paire ... “, “Segnite ... “. U se segna, üna, due, tre, deixe, ... trenta vote. “Paire ... “, ... “Ségnite, figliu, ségnite”,

    O paire, ma chì, ciü me ségnu e ciü làmpa”.

 

 

U  CALÌGU  e   A  MACAÌA

      Il surriscaldamento globale ha predisposto anche per il nostro territorio ponentino un fenomeno climatico caratteristico dell’arco ligure prettamente genovese.

         Negli ultimi giorni di febbraio sul Mar Ligure è comparsa una “caligo”, mai così densa. Si tratta di foschia, nebbia, caligine meteorologica che si addensa appena sopra la superficie del mare. Specificamente definita “nebbia marittima da avvezione calda”, si verifica soprattutto nel periodo tardo invernale e primaverile. Nella terminologia marinaresca l’evento è conosciuto come “U Calìgu”, che a volte, un tempo, non concedeva neppure la navigazione, costringendo i marittimi a regolarsi col suono delle campane. Il fenomeno si diffonde soltanto poco oltre la linea di costa.

      Considerando che a Ventimiglia il fenomeno è sempre stato rarissimo, in ventemigliusu viene chiamato “negiassu de marina”. A Genova, dove invece si presenta ogni anno, con regolarità, invadendo l’intero abitato, viene detto “A Macàia”, termine riesumato e reso famoso dalla canzone di Paolo Conte: “Genova per noi”.

       Ma c’è di più. Sul nostro territorio, le alture delle vallate che si affacciano sul mare, sono da sempre interessato ad un fenomeno similare. Si tratta d’un altro tipo di foschia primaverile perdurante per intere settimane a mezza costa. Il fenomeno è tale per cui l’umidità che viene dal mare, spinta dal vento caldo, s’accumula contro i fianchi delle alture del primo entroterra non riuscendo a superarle.

        Da parecchi decenni, questa situazione è stata potenziata dall’eccessiva antropizzazione della superfice collinare, arrivando a turbare il clima delle nostre primavere, anche fino a giugno inoltrato. Nel Levante ligure, dalle vallate del genovesato fino a quelle dello spezino, è conosciuto come “A Macaìa”, presente in assenza del vento.

        Macaìa deriverebbe dal greco malachìa, tramite il latino malacìa = bonaccia, di prima declinazione, mentre Caligo deriva da un sostantivo latino della terza.

                                                                L.M.                              LA VOCE INTEMELIA anno LXXV n. 3 - marzo 2021

 

 

Foto da La Turbia verso Cap Martin. La Macaìa / Calìgo si addentra sul confine -

maggio 2023