Ancöi l'è
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

CANTI   POPOLARI

    Seguendo l'esempio dell'attività svolta dai fondatori della Cumpagnia d'i Ventemigliusi. La ricerca svolta in vent’anni di attività sul territorio intemelio, ha permesso alla Cumpagnia Cantante di recuperare quella che è stata la produzione canora locale attraverso i tempi, volta anche alla valorizzazione di un più ampio patrimonio che non si esaurisce in un brano, poetico o musicale che sia, o in ambedue. Dietro, vi si cela il vissuto di tutto un popolo, con le sue credenze e conoscenze, con i modi tipici del suo sentire, con le forme, volute o imposte, del suo esprimersi.

    Guidate da una sensibilità artistica non comune, affiancate da un’affettuosa attenzione a non disperdere o manomettere preziosi tesori della civiltà locale, hanno voluto valorizzare le tracce affinché, ancora oggi, ognuno possa conoscere questa cultura e riconoscersi in essa, affinché la conoscenza delle radici possa ancora suggerire interrogativi e riflessioni, fornire chiarezze ed offrire stabilità.

    Questa pagina offre un esempio del più ampio lavoro contenuto in “Canzoni Intemelie”.  Conoscere per capire, per conservare, per cambiare.

Rita Zanolla

 Console Rappresentante della

 Cumpagnia d’i Ventemigliusi

Spartiti e testi sono ricavati da:

    CANZONI INTEMELIE, volume curato dalla Cumpagnia Cantante e pubblicato dalla Cumpagnia d’i Ventemigliusi,

nel mese di ottobre del 1990, coi tipi di Alzani - Pinerolo.

 

ANA  SUSANA

Àna Susàna

rispundi a chi te ciama.

Chi te ciama l’è u Scegnù

che ti vaghi fin d’avù.

Me caussu, me vestu,

me caciu zü dau leitu,

me pigliu ina chitara,

me bötu zü d’â scařa,

me pigliu in chitarin,

me caciu zü dau tourin,

me pigliu in chitarun,

me futu zü dau barcun.

Arrivu inte l’ortu

atrövu in gatu mortu,

me ne pigliu ina cusceta,

me ne fassu ina trumbeta.

Vagu derrè a l’autà,

me metu a trumbetà.

Cařa u preve pecin,

u me da’ in gotu de vin.

Cařa u preve mezan,

u me da’ ina feta de pan.

Cařa u preve grossu,

u me da’ ina bastunà insc’in ossu.

Poveru mei ossu

ch’ù me custa in cavalotu.

Vagu dau ferrà,

pe’ fameřu arrangià,

u ferrà u nu’ gh’è,

gh’è so’ mugliè,

ch’a l’à faitu i tagliarin,

gh’òn ditu ch’a me ne desse in cügliarin,

a me n’à tirau in cügliarassu

ch’u me n’à brüxiau tütu in mustassu.

 

 

 

GIAN  BRAGHETA

Gian Braghéta u s’è mariau

catru figlie u se n’à pigliau.

Üna a cüxe, l’autra a taglia,

l’autra a fa’ i capeli de paglia,

l’auta a fa’ i buchin d’amù

pe’ mandaři a Bonscignù.

Bonscignù u l’è in França,

tütu u mundu u canta,

canta ru galu, rispunde ra galina,

madama Tumaixina s’afacia â fenestra

cun trei cuřumbi in testa.

Passa u fante cun dui cavali gianchi.

“Gianca Maria, cose ti faiinte ‘sta via ?”

“Aspeitu me’ paire e me’ maire,

ch’i sun andaiti in Barbaria”.

I me portan scarpe e scarpéte

pendin e anelete”.

A muglié d’u spessià

a l’è intu leitu ch’a sta’ ma’,

a sta’ ma’ pe’ girusia,

bona seira scignuria.

 

 

SAUTA  PILAUTA

Sauta pilauta

a Madona a te piglia in brassu,

a te da’ in cüglià de risu,

sauta in paradisu.

 

 

CAREGHETA  D’OURU

Caregheta d’ouru

ch’a pesa ciü che l’ouru.

L’ouru e l’argentu

ch’a pesa ciü che u ventu.

ventu, ventun, cařa zü dau mei barcun.

 

 

CIÖVE  CIÜVINA

Ciöve ciüvina

i gati i van â marina,

i omi a lavurà

e done a fa’ sdernà.

 

 

SÜCA  PEŘÁ

Süca peřà a l’à faitu i fresciöi

e a n’à daitu ai soi figliöi,

i soi figliöi i l’àn faitu a frità

e i n’àn daitu a süca peřà.

 

 

FA’  NANÀ ......

Fa’ nanà pupun de pessa

to’ mamà l’è andaita â messa,

u papà a piglià u perdun

u te porterà u turun.

 

 

CANDU  ME  PAIRE ....

                         Candu me paire u picava me maire

                         tüte e caréghe ‘ balavan pe’ a ca’.

                         Mì me credeva ch’a fusse alegria,

                         Gesümaria, balava ascì mì.

                                 U vin l’è bon e u fa’ cantà,

                                 a dona ‘ l’è bela e a me fa’ enamurà.

                         Arrubata caréghe, arrubata tourìn.

                         che bela alegria, pe’ i nostri veixin.

                         Arrubata caréghe, arrubata bùfé

                         che bela alegria, pe’ tütu u carté.

                         Arrubata caréghe, arrubata cumò

                         che bela alegria, gh’è sempre in ca’ no’.

                                  U vin l’è bon e u fa’ cantà,

                                  a dona ‘ l’è bela e a me fa’ enamurà.

                                  U vin l’è bon e u fa’ cantà,

                                  me paire u l’è ciùcu e u me fa’ tremörà.